Privacybeleid - EOS in België

We behandelen uw data met zorg

1. Naam en contactgegevens van de instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking ('data controller') 

In deze informatienota vindt u uitvoerige informatie over de bescherming van uw persoonsgegevens door

EOS Aremas Belgium SA/NV 
Adres van de zetel : Warandeberg 8G, 1000 Brussel, België
KBO : BE 0466.301.368
Telefoon : +32 2 5084-230
 (« wij »)

Als beheerder zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens met betrekking tot onze activiteiten.

Deze informatie nota heeft als doel u in kennis te stellen van het soort persoonsgegevens dat wij in verband daarmee verzamelen, redenen waarvoor wij ze gebruiken en ze delen, hoeveel tijd wij ze behouden, welk zijn uw rechten en hoe ze uitoefenen.

De verantwoordelijke voor gegevensbescherming voor het bedrijf EOS Aremas Belgium SA/NV kan gecontacteerd worden per e-mail aan dpo-eos@eos-aremas.com.

Aanvullende informatie kunt u, indien nodig, verkrijgen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens verwerkt door de andere vennootschappen van de EOS-groep. Dit is ook het geval als deze andere bedrijven van de EOS-groep samen met hun contacten op onze website vernoemd worden en/of hun diensten worden getoond op onze website. 

De andere bedrijven van de EOS-groep zullen voorzien in een afzonderlijke privacyverklaring voor specifieke verwerking van gegevens op een case-by-case basis.

2. Welke persoonsgegevens gebruiken wij van U ?

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor zover als nodig is in het kader van onze activiteiten, schuld inning en beheer, rekrutering en om een hoge standaard van diensten te bereiken.

De gegevens die wij over u gebruiken, kunnen rechtstreeks door u worden meegedeeld of uit de volgende bronnen worden verkregen om onze databases te verifiëren of te verrijken:

 • Publicaties / databanken die de officiële overheid ter beschikking stelt (bijv. het staatsblad);
 • Onze zakelijke klanten of dienstverleners;
 • Websites / pagina's op sociale media met informatie die u openbaar hebt gemaakt (bijv. uw eigen website of sociale media); en databases die door derden openbaar zijn gemaakt.
We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, waaronder:

 • Identificatiegegevens (bijv. naam, nummer van uw identiteitskaart en paspoort, nationaliteit, geboorteplaats en -datum, geslacht, foto);
 • contactgegevens (bijv. adres en e-mailadres, gsm-nummer);
 • Gezinssituatie (bijv. burgerlijke staat, aantal kinderen);
 • Belastingstatus;
 • Informatie over uw opleiding en loopbaan (bijv. opleidingsniveau, werk, naam van de werkgever, loon);
 • Bank-, financiële en transactiegegevens (bijv. bankrekeningnummer, creditcardnummer, gegevens over uw banktransacties inclusief communicatie over bankoverschrijvingen, bezittingen, kredietgeschiedenis, schulden en uitgaven).
 • Contractuele gegevens (bijv. alle informatie opgenomen in het contract waarvoor wij zorgen voor de minnelijke invordering)
 • Gegevens met betrekking tot uw gewoonten en voorkeuren:
  - Gegevens die betrekking hebben op het gebruik dat u maakt van onze diensten;
  - Gegevens met betrekking tot uw transacties (bijv. transactiegegevens, uw schulden, inkomsten en uitgaven);
  - Gegevens over uw interacties met onze internetwebsites, onze apps, onze pagina's op sociale media, oproep, chat, e-mail, interview;
  - Gegevens uit telefoongesprekken die u met ons voert;
 • gegevens die bezorgd worden door officiële overheden (Bijv. in het kader van de strijd tegen overmatige schuldenlast kunnen we ook toegang hebben tot publieke of semi-publieke gegevens met betrekking tot uw globale schuldsituatie);
 • Trackingmaatregelen
  Wij gebruiken trackingmaatregelen om ervoor te zorgen dat onze website ontworpen is volgens de eisen en geoptimaliseerd wordt op een continue basis. We gebruiken de trackingmaatregelen ook om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te analyseren om ons aanbod voor u te optimaliseren.
 • Gevoelige gegevens
  Tenzij wettelijk verplicht of indien dit voortvloeit uit de producten en diensten die wij aanbieden (vb. indien u deze informatie hebt vermeld in een betalingsopdracht), verwerken wij nooit persoonsgegevens die betrekking hebben op uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, genetische gegevens of gegevens betreffende uw seksleven of seksuele voorkeur.
Het gebruik van Siteimprove Analytics

Deze website maakt gebruik van Siteimprove Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Siteimprove. Siteimprove Analytics gebruikt "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om EOS Aremas Belgium SA/NV  te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de bezoekers wordt door Siteimprove opgeslagen en verwerkt op servers in Denemarken.

IP-adressen worden onomkeerbaar geanonimiseerd voordat gegevens beschikbaar worden gesteld in de Siteimprove Analytics of Intelligence Suite voor EOS.

Wanneer u onze website eos-globalcollection.com oproept, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website. Deze gegevens worden tijdelijk opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en opgeslagen totdat deze automatisch verwijderd na 3 dagen: 

IP-adres ophalen van de computer,
datum en tijdstip van toegang,
naam en URL van opgehaald bestand,
website van waaruit toegang is opgetreden (verwijzer URL),
website opgehaald van onze website,
de browser van uw computer en eventueel besturingssysteem evenals de naam van uw internet-aanbieder.

3. Specifieke gevallen van verzameling van persoonsgegevens

In bepaalde omstandigheden verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van individuen met wie we een rechtstreekse relatie zouden kunnen hebben of gehad hebben.

In sommige gevallen verzamelen we ook informatie over u, terwijl u geen directe relatie met ons hebt, bijvoorbeeld indien een klant, een dienstverlener of een commerciële partner ons informatie over u verstrekt, bijvoorbeeld in uw hoedanigheid van:

 • familielid;
 • medekredietnemer/borg;
 • (wettelijke) vertegenwoordiger;
 • uiteindelijk begunstigde;
 • schuldenaar van onze schuldenaar;
 • schuldeiser;
 • aandeelhouder;
 • werknemer.

4. Waarom en op welke basis gebruiken wij uw persoonsgegevens?

a. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan verschillende wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van:

 • het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
 • het naleven van wetgeving met betrekking tot sancties en embargo's;
 • het bestrijden van belastingfraude en het naleven van belastingcontrole– en meldingsverplichtingen;
 • het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie;
 • invordering reglementaire verplichtingen;
b. Om een overeenkomst met u uit te voeren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze overeenkomsten en die van onze klanten uit te voeren, en ook om:

 • u informatie te verstrekken;
 • u te helpen en uw vragen te beantwoorden;
 • te evalueren of we u een dienst, akkoord, plan kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden;
 • de schuldinvordering of schuldbeheer te garanderen;
 • de uitvoering van alle clausules en voorwaarden van het contract of van toepassing voor het contract te garanderen;
c. Op basis van ons gerechtvaardigd belang

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten, diensten, schuldinvordering of schuldbeheer en incasso te implementeren en te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze rechten te verdedigen, met inbegrip van:

 • het bewijzen van transacties;
 • fraudepreventie;
 • audit en controle;
 • IT-beheer, inclusief infrastructuurbeheer (vb. gedeelde platforms), bedrijfscontinuïteit en IT-beveiliging;
 • het opstellen van statistische modellen;
 • het opstellen van geaggregeerde statistieken, tests en modellen voor onderzoek en ontwikkeling;
 • het trainen van ons personeel bijvoorbeeld door telefoongesprekken op te nemen;
 • het personaliseren van ons aanbod via het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten;

  Dit doen wij door:
 • het segmenteren van onze producten, schuldenaars en klanten ;
 • het analyseren van uw gewoontes en voorkeuren (op basis van het gebruik van onze producten en diensten of uw interactie met ons via de diverse kanalen (e-mails of sms, bezoek aan onze website, etc.));
 • toezicht te houden op transacties om te kunnen vaststellen welke afwijken van de normale routine.
d. Om uw keuze te respecteren wanneer we uw toestemming vragen voor een specifieke verwerking

In sommige gevallen dienen wij uw toestemming te vragen om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld indien wij bijkomende verwerkingen uitvoeren voor andere doeleinden dan deze vermeld in deze Afdeling 3, zullen wij u hierover informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

e. Om electronische communicatiegegevens te verwerken

Naast het opnemen van electronische communicaties die wettelijk toegestaan of opgelegd zijn, of opnames waarmee u hebt ingestemd, kunnen wij uw electronische communicaties ook opnemen, met inbegrip van de daaraan verbonden verkeersgegevens, in het kader van onze legitieme bedrijfsdoeleinden, meerbepaald om onze medewerkers te kunnen opleiden en controleren, zodat we de kwaliteit van de dienstverlening kunnen verbeteren.

We kunnen dergelijke gegevens bewaren zolang wettelijk vereist of toegestaan is, met name gedurende de periode waarin een geschil kan ontstaan naar aanleiding van de electronische communicatie opgenomen tussen u en ons.

Het voorgaande is van toepassing op telefoongesprekken evenals op alle andere electronische communicaties (zoals e-mail, SMS, instant messaging diensten of gelijkaardige technologieën).

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Om de hoger vermelde doeleinden te vervullen, delen wij uw persoonsgegevens enkel mee aan:

 • entiteiten van de EOS Groep;
 • onze medewerkers;
 • schuldeiser;
 • derden met als enig doel schuldinvordering (bijv. gecedeerde werkgever, incassobureaus, rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, advocaten,…);
 • Dienstverleners die namens ons diensten verlenen;
 • Financiële en gerechtelijke instanties, overheids- of publieke instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan;
 • Bepaalde gereglementeerde beroepen zoals advocaten, notarissen of revisoren.
 • De Gegevensbeschermingsautoriteit binnen de grenzen van haar opdracht.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de europese economische ruimte (“EER”)

In geval van internationale doorgifte van gegevens vanuit de EER naar een land buiten de EER dat de Europese Commissie heeft erkend als land met een passend niveau van gegevensbescherming, worden uw persoonsgegevens doorgegeven op deze basis.

Voor doorgiftes naar landen buiten de EER die niet erkend zijn door de Europese Commissie als landen met een passend niveau van gegevensbescherming, zullen wij ofwel ons beroepen op een afwijking die van toepassing is op een specifieke situatie (vb. wanneer de doorgifte noodzakelijk is om onze overeenkomst met u uit te voeren, zoals het uitvoeren van een internationale betaling) ofwel één van volgende waarborgen implementeren om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd:

 • Standaardbepalingen inzake gegevensbescherming, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie;
 • Bindende bedrijfsvoorschriften.
Om een kopie te ontvangen van deze waarborgen of voor meer details over waar u deze kan terugvinden, kan u ons een schriftelijk verzoek richten zoals beschreven in Afdeling 13.

7. Sociale media en YouTube-video's

a. Shariff solution

We gebruiken Shariff-knoppen van sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn en Xing op onze website. De knoppen zijn eenvoudige HTML-koppelingen. De procedure die we gebruiken, past in het kader van de Shariff-oplossing. Met de Shariff-oplossing haalt een script het aantal keren op, bijv. de share-knop op een pagina is aangeklikt: het script neemt hiervoor contact op met het sociale netwerk via de programmeerinterfaces en haalt de nummers op. Geen van uw persoonlijke gegevens worden verzonden in het proces. In plaats van uw IP-adres, wordt alleen het adres van onze server verzonden naar Google, Facebook en Twitter. U worden alleen rechtstreeks aangesloten op Facebook, Google of Twitter als u een actie uitvoert. Voordien kunnen de sociale netwerken geen gegevens over u verzamelen. Zolang u niet klikt op een koppeling om de inhoud te delen blijft u onzichtbaar voor de netwerken. Als u op een koppeling klikt, berust de verplichting tot het verstrekken van informatie over gegevensverzameling en -verwerking niet langer bij ons, maar eerder bij de beheerder van het het sociale netwerk.

b. YouTube filmpjes

Onze website bevat links naar video's van YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Als u een website op onze website bezoekt die een dergelijke video bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de YouTube-server nadat u de video hebt geactiveerd.

YouTube ontvangt de informatie dat je onze website hebt bezocht met je IP-adres. Als je op de link naar de video klikt, wordt je IP-adres doorgestuurd naar YouTube.

We willen erop wijzen dat we als aanbieder van onze website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door YouTube. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van YouTube (https://www.youtube.com/)

8. Cookies

Zoals de meeste websites, gebruiken wij cookies wanneer u onze website bezoekt om uw ervaring zo comfortabel en efficiënt mogelijk te maken. Cookies zijn kleine bestanden die worden aangemaakt door de website en automatisch worden opgeslagen in de browser van uw apparaat (laptop, tablet, smartphone enzovoort). Cookies zijn niet schadelijk voor uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software. Informatie die wordt verkregen in verband met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt, wordt opgeslagen in de cookie. Dit betekent echter niet dat wij op deze manier rechtstreeks informatie over uw identiteit verkrijgen.

Het gebruik van cookies zorgt er onder andere voor dat wij ons aanbod aangenamer voor u kunnen maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te detecteren of u individuele pagina's op onze website eerder hebt gezocht. Deze worden automatisch verwijderd zodra u onze website verlaat. Om het gebruiksgemak te optimaliseren, gebruiken wij ook tijdelijke cookies, die gedurende een specifieke periode op uw apparaat worden bewaard. Als u onze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze services, wordt automatisch gedetecteerd dat u ons eerder hebt bezocht, inclusief uw input en instellingen.

Cookies worden opgedeeld in vier categorieën: “Noodzakelijk”, “Statistieken”, “Voorkeuren” en “Marketing”.

 • Noodzakelijke cookies zijn vereist voor de werking en basisfunctionaliteit van onze website. Zij zorgen voor de veiligheidsrelevante functionaliteit van deze website.
 • Statistische cookies worden gebruikt om ons aanbod te verbeteren, ons design aan te passen aan de behoeften en onze website voortdurend te optimaliseren. Hiervoor verzamelen wij geanonimiseerde gegevens voor statistische en analysedoeleinden—bijvoorbeeld voor het bepalen van het websiteverkeer, statistieken met betrekking tot paginabezoeken en het gedrag van de gebruikers, alsook voor het aanpassen en verbeteren van de inhoud en ervaring van onze website.
 • Voorkeurscookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Als u deze website opnieuw bezoekt om gebruik te maken van onze service, wordt automatisch gedetecteerd dat u onze website eerder hebt bezocht, inclusief uw input en instellingen. Zo moet u bijvoorbeeld niet elke keer uw gebruikersgegevens opnieuw invoeren, maar hebt u toegang tot de reeds ingevoerde gegevens wanneer u de website opnieuw bezoekt.
 • Wij gebruiken marketingcookies om u relevante inhoud op basis van uw interesses aan te bieden wanneer u onze website bezoekt.
De gegevens die worden verwerkt via noodzakelijke cookies dienen voor de vermelde doeleinden ter bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f van de AVG, waaronder de correcte werking van de website.

De gegevens die worden verzameld en verwerkt via voorkeurs-, statistische en marketingcookies—uitsluitend indien u hiervoor toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt a van de AVG—dienen voor het aanbieden van gepersonaliseerde inhoud, voor statistische doeleinden ter verbetering van de gebruikerservaring en voor marketingdoeleinden. Hiervoor kunt u uw toestemming wijzigen/intrekken door te klikken op ‘Change Cookies settings’ (‘Cookie-instellingen wijzigen’) onderaan de website.

Cookiebeheer

De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo instellen dat deze geen cookies bewaart op uw computer of dat er elke keer een melding verschijnt wanneer een nieuwe cookie wordt geplaatst. Elke browser behandelt cookies op een andere manier. Het Help-menu van elke browser geeft meer uitleg over de cookie-instellingen. Volg de onderstaande links afhankelijk van uw browser:

Als u cookies echter volledig uitschakelt, kunt u mogelijk niet alle functies van onze website gebruiken.

9. Gegevensbeveiliging

Binnen het website be.eos-solutions.com bezoeken we het wijdverbreide gebruik van SSL (secure socket layer) - methode in combinatie met het hoogste niveau van encryptie ondersteund door uw browser. Dit is in het algemeen 256-bits versleuteling. Als uw browser geen ondersteuning biedt voor 256-bits encryptie, rekenen we op 128-bits v3 technologie in de plaats daarvan. U kunt herkennen dat een individuele webpagina in onze aanwezigheid op het internet versleuteld wordt verzonden door het gesloten sleutel- of hangslot-pictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd conform de technologische ontwikkelingen.

10. Hoelang houden wij uw persoonsgegevens bij?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende de wettelijk verplichte termijn of een andere termijn op grond van onze operationele vereisten zoals het correct bijhouden van de boekhouding, het faciliteren en beheren van klantenrelaties en het reageren op juridische claims en reglementaire verzoeken. De klantgegevens worden bijvoorbeeld bewaard voor de duur van de contractuele relatie en 10 jaren na beëindiging van de contractuele relatie. 

We verwijderen de persoonlijke gegevens verzameld door ons na verwerking van uw aanvraag op voorwaarde dat we niet wettelijk het recht hebben of verplicht zijn deze verder te verwerken.

11. Wat zijn uw rechten en hoe kan u deze uitoefenen?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht op:

 • Inzage: u kan informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van dergelijke persoonsgegevens.
 • Rectificatie: als u meent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Wissing: u kan de wissing van uw persoonsgegevens vragen wanneer een van de volgende gronden in GDPR artikel 17 van toepassing is. 
 • Beperking: u kan de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: u kan bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. U hebt een absoluut recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.
 • Intrekken van uw toestemming: indien u uw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, hebt u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.
U kunt de voornoemde rechten uitoefenen via (stuur in dat geval een kopie of een scan van uw identiteitskaart mee):

 • brief aan EOS Aremas Belgium SA/NV – Data Privacy Officer, Warandeberg 8G, 1000 Bruxelles/Brussel;
 • e-mail aan dpo-eos@eos-aremas.com.
In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit(Autorité de protection des données/Gegevensbeschermingsautoriteit) 

e-mail : contact@apd-gba.be
Phone: +32 (0)2 274 48 00

12. Hoe kan u wijzigingen aan deze privacyverklaring opvolgen?

Dit privacybeleid is momenteel van kracht en werd voor het laatst bijgewerkt in december 2021.

In een wereld van voortdurende technologische veranderingen, zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig moeten bijwerken.
Wij nodigen u uit de laatste versie van deze Privacyverklaring online te raadplegen en wij zullen u van belangrijke veranderingen op de hoogte houden via onze website of via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen.

13. Hoe kan u ons contacteren?

Indien u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren via dpo-eos@eos-aremas.com, Phone: +32 2 5084-230 of via brief naar EOS Aremas Belgium SA/NV – Data Privacy Officer, Warandeberg 8G, 1000 Bruxelles/Brussel, die uw vraag zal onderzoeken.

Informatienota Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Informatienota GDPR
Ons privacybeleid vindt u hier.

Website Cookies

Cookies noodzakelijk

Naam Java Session Cookie
Aanbieder Eigenaar van deze website

Doel Deze cookie wordt gebruikt door de applicatieserver en is essentieel voor de correcte werking van de applicatiesoftware. Hierbij worden geen persoonsgegevens bewaard.

Naam cookie jsessionid
Vervaltermijn cookie

Sessiecookie - verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Naam cookieconsent_status
Aanbieder Eigenaar van deze website
Doel Noodzakelijke cookie die uw bevestiging van de cookiebanner bewaart.

Naam cookie cookieconsent_status
Vervaltermijn cookie 30 dagen

Cookies voorkeuren

Naam VISITOR
Aanbieder Eigenaar van deze website

Doel Wij gebruiken deze cookie om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.
Naam cookie VISITOR
Vervaltermijn cookie

Sessiecookie - verwijderd zodra u uw browser afsluit.

Naam NEW_Visitor

Aanbieder Eigenaar van deze website
Doel Wij gebruiken deze cookie om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden.

Naam cookie new_visitor

Vervaltermijn cookie 1 dag

Cookies statistieken

Naam nmstat
Aanbieder Siteimprove GmbH

Doel Deze cookie registreert het gebruik van de website door de gebruiker.
Ze verzamelt statistieken over het gebruik van de website, zoals de laatste keer dat de gebruiker de website heeft bezocht.
Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Deze Siteimprove Analytics-cookie bevat een willekeurig gegenereerd ID dat wordt gebruikt om de browser te detecteren wanneer een gebruiker een pagina leest. De cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt alleen gebruikt voor webanalysedoeleinden.
Naam cookie nmstat
Vervaltermijn cookie

Persistent – vervalt na 400 dagen

Cookies marketing

Naam siteimproveses

Aanbieder Siteimprove GmbH

Doel Deze cookie wordt uitsluitend gebruikt om de volgorde van de pagina's die een gebruiker bekijkt tijdens een bezoek aan de website te traceren.

Deze informatie kan worden gebruikt om gebruikerstrajecten (User Journeys) samen te stellen en kan gebruikers in staat stellen om sneller relevante informatie te vinden.
Naam cookie siteimproveses

Vervaltermijn cookie

Sessiecookie - verwijderd zodra u uw browser afsluit.