Algemene Voorwaarden Gebruik van de Website

1. Inleiding.

EOS CONTENTIA BELGIUM is een bedrijfsnaam en merk dat eigendom is van EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV NV (hierna "EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV ", "wij", "onze" en/of "onze" genoemd).

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  betekent: 
EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV NV
Maatschappelijke zetel: 
Industriëlaan 54
7700 Mouscron, 
Tel: +32 (0) 56 39 17 11
RPR 0454.609.009
BTW BE 0454.609.009
IBAN : BE77 2750 0238 5942 
Code BIC : GEBABEBB
 

Deze Algemene Voorwaarden van de Website (deze "Voorwaarden" of deze "Algemene Voorwaarden van de Website") die op deze webpagina staan, zijn van toepassing op uw gebruik van deze Website, met inbegrip van alle pagina's binnen deze Website (hierna gezamenlijk aangeduid als deze "Website"). Door deze Website te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen.

Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van de EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  Website(s) en Diensten die op de EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  Sites worden aangeboden, indien van toepassing, naast de specifieke voorwaarden die op de Sites (hierna 'de Site(s)' genoemd) door de Gebruiker (hierna 'de Gebruiker', 'U' en 'Uw' genoemd), indien van toepassing.

U mag deze Website of de Sites niet gebruiken als u bezwaar heeft tegen deze Algemene Voorwaarden van de Website.

Deze Website en de Sites zijn niet bestemd voor gebruik door minderjarigen (gedefinieerd als personen die niet ouder zijn dan 18 jaar), en u mag deze Website en de Sites niet gebruiken als u minderjarig bent.

2. Intellectuele eigendomsrechten.

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV, of de betreffende eigenaar, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze Website verstrekte informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen en logo's), al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag de door EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  verstrekte informatie op geen enkele wijze kopiëren, downloaden, publiceren, distribueren of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  of de toestemming van de eigenaar.

U krijgt alleen een beperkt gebruiksrecht, met inachtneming van de beperkingen die in deze Voorwaarden zijn opgenomen, voor het bekijken van het materiaal op deze Website.

3. Beperkingen.

U wordt uitdrukkelijk en nadrukkelijk beperkt door al het volgende:

  • het publiceren van materiaal van de Website in alle media;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig materiaal van de Website;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van enig materiaal van de Website;
  • het gebruik van deze Website op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Website;
  • het gebruik van deze Website op een manier die de toegang van de gebruiker tot deze Website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze Website in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade toebrengt of kan toebrengen aan de Website, of aan een persoon of zakelijke entiteit;
Indien bepaalde gedeelten van deze Website beperkt toegankelijk zijn voor u, kan EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  de toegang tot deze gedeelten van deze Website op elk moment, naar eigen goeddunken, verder beperken.  Gebruikers-ID en wachtwoord die u voor deze Website mocht hebben, zijn vertrouwelijk en u moet de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie bewaren.

4. Geen garanties.

Deze Website wordt geleverd "in de huidige staat", met alle eventuele daarin vervatte fouten, en EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  doet geen enkele expliciete of impliciete verklaring of garantie, van welke aard dan ook, met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website.

Hoewel EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  tracht nauwkeurige, volledige en actuele informatie te verstrekken, die is verkregen uit bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, geeft EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot de vraag of de verstrekte informatie juist, volledig of actueel is.

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  verstrekt de documentatie of informatie op haar Website, op een louter indicatieve en informatieve basis, om haar klanten en zakenpartners van dienst te zijn. Noch EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV, noch haar functionarissen of directeuren aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de in deze documentatie verstrekte informatie.

De informatie op deze Website mag niet worden gebruikt ter vervanging van enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Het gebruik van de informatie is volledig op eigen risico en EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de informatie.

5. Beperking van de aansprakelijkheid.

In geen geval zal EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV , noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website, ongeacht of deze aansprakelijkheid onder contract, onrechtmatige daad of anderszins valt, en EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV , met inbegrip van haar functionarissen, directeuren en werknemers, zal niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met uw gebruik van deze Website.

Noch EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV , noch haar directeuren, functionarissen of onderaannemers zijn aansprakelijk voor directe of indirecte schade, met inbegrip van gevolgschade, imagoschade, niet-materiële schade en gederfde winst (zelfs als EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid daarvan), die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot, (i) de verstrekte informatie, (ii) vorderingen van derden in verband met het gebruik van de verstrekte informatie.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV .

6. Schadeloosstelling.

U vrijwaart EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  hierbij voor alle aansprakelijkheid, kosten, claims, eisen, rechtsvorderingen, schade en uitgaven (inclusief redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of op enige wijze verband houden met uw inbreuk op één van de bepalingen van deze Voorwaarden.

7. Scheidbaarheid.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken en zullen deze bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen in deze Voorwaarden te beïnvloeden.

8. Wijziging van de voorwaarden.

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  mag deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van deze Website begrijpt.

9. Overdracht.

Het is EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  toegestaan haar rechten en/of verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden over te dragen, over te dragen en uit te besteden zonder enige kennisgeving of toestemming. Het is u echter niet toegestaan uw rechten en/of verplichtingen onder deze voorwaarden over te dragen, over te dragen of uit te besteden.

10. Volledige overeenkomst.

Deze voorwaarden, met inbegrip van eventuele juridische kennisgevingen en disclaimers op deze Website, vormen de gehele overeenkomst tussen EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  en u met betrekking tot uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken daarover.

11. Privacy en gegevensbescherming

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  hecht veel belang aan de privacy van de gebruiker. Hoewel de meeste informatie op deze Website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker in sommige gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld in het contactformulier). Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de procedures van EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  voor klantenbeheer of om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van het bedrijf. Door het indienen van een eenvoudig en gratis verzoek kan de gebruiker bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden.

In overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op controle en eventuele correctie van de persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van de onderneming. De gebruiker kan ook een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek indienen, vergezeld van een identiteitsbewijs (een kopie van zijn identiteitskaart), om kosteloos een schriftelijke bevestiging van de onderneming te ontvangen van de persoonlijke gegevens die hij in zijn bezit heeft. Indien nodig kan de gebruiker ook verzoeken om correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens.

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die via de gebruiker van de Website zijn verkregen, bij wie de gebruiker alle verzoeken en vragen moet indienen, is EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV .

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV verwijst naar de Privacy Verklaring op deze Website voor meer informatie over gegevensbescherming en privacy.

12. Cookie Verklaring

Deze Website maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een hoeveelheid gegevens die een Website, via de server waarop de Website gehost wordt, doorstuurt naar de browser van de gebruiker, met de bedoeling dat deze gegevens vervolgens worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Het is mogelijk dat een cookie soms wordt verzonden/geplaatst door een andere persoon of instantie dan de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de Website (dit zijn de zogenaamde third party cookies). door het gebruik van deze Website accepteert de gebruiker automatisch de cookies die de Website bevat. Indien gewenst kan de gebruiker de browserinstellingen wijzigen, zodat de cookies niet langer worden geaccepteerd. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te wijzigen. EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  wijst de gebruiker erop dat het in dat geval mogelijk niet mogelijk is om volledig gebruik te maken van alle mogelijkheden die deze Website biedt.

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  verwijst naar de Cookieverklaring van deze Website voor meer informatie over cookies.

13. Toepasselijk recht en jurisdictie.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, en u onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in Doornik, België, voor de beslechting van eventuele geschillen.