Laatst bijgewerkt 01/03/2021

Gegevensverwerking, transparantie en informatie conform artikel 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) :

In deze Privacyverklaring beschrijven wij en informeren wij u over welke Persoonsgegevens wij over u verwerken, op welke wijze wij deze verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, aan wie wij deze gegevens eventueel verstrekken, hoe lang wij deze gegevens bewaren, hoe we deze gegevens beveiligen en welke rechten u heeft.

Deze Privacyverklaring werd opgemaakt in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”) meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in werking getreden vanaf 25/05/2018.

EOS Contentia is een incassobedrijf. Het is gevestigd te Industriëlaan 54, 7700 Moeskroen/Mouscron,  België en heeft als ondernemingsnummer 0454.609.009

Een incassobedrijf kan volgens 2 scenario’s schulden invorderen:

Definities

 • Klant/partner: de bedrijven die ofwel een dienstencontract voor schuldinvordering aan EOS Contentia toevertrouwen ofwel een schuldenportefeuille aan EOS Contentia verkopen
 • Debiteur: de schuldenaar van de schuld, ofwel tegenover de klant/partner ingeval van dienstencontract voor schuldinvordering ofwel tegenover EOS Contentia ingeval van schuldoverdracht

1° als dienstverlener voor schuldeisers

Onze klanten of partners, de schuldeisers, vertrouwen de invordering van hun openstaande vorderingen op schuldenaars (debiteuren) toe aan onze firma. Onze firma stelt aan de debiteurs de mogelijkheid voor om hun schulden te betalen via een  minnelijke schikking, zonder dat er een gerechtelijke procedure wordt gevoerd. Indien de debiteur daar niet op ingaat, kan er alsnog een gerechtelijke procedure opgestart voor de schuldinvordering.

2° als opdrachtgever of cessionaris in het kader van een overeenkomst, met name voor het beheer en de inning van schuldvorderingen wanneer EOS Contentia een portefeuille schuldvorderingen van een schuldeiser heeft overgenomen.

Om contact te nemen en te onderhouden met onze opdrachtgever, onze klant/partner, de schuldeiser van de vorderingen die wij voor de opdrachtgever verwerken wij de persoonsgegevens van de contactpersonen, wettelijke vertegenwoordigers of interne contacten die ons worden aangewezen door onze opdrachtgever (hierna samen genoemd: “klantencontacten”).

De verwerking van de persoonsgegevens van de klantencontacten gebeurt op basis van:

Accountmanagement

 • Uitvoering contractuele verplichting naar schuldeiser toe

Contract management

 • Uitvoering contractuele verplichting naar schuldeiser toe

Facturatie

 • Uitvoering contractuele verplichting naar schuldeiser toe

Rapportering en analyse:

 • Uitvoering contractuele verplichting naar schuldeiser toe
 • het gerechtvaardigd belang van EOS Contentia om de invorderingsprocedures te optimaliseren en de openstaande schuld(en) te evalueren in het kader van een schuldoverdracht.

Audit en controle:

 • Door de klant: Uitvoering contractuele verplichting naar schuldeiser toe
 • Door de overheid: wettelijke verplichting

Voor allen andere verwerkingen: het gerechtvaardigd belang van EOS-Contentia, dat erin bestaat om

 • invorderingsprocedures te verbeteren,
 • schuldinvordering sneller, efficiënter en goedkoper te organiseren

2. EOS Contentia als verwerker van persoonsgegevens

EPS Contentia is een dienstverlener die alleen beslist over de middelen die hij inzet en de manier waarop de invorderingsdossiers in opdracht van de schuldeiser worden behandeld. EOS Contentia houdt de schuldeiser op de hoogte van de vooruitgang van de schuldinvordering en wordt voor haar diensten door de schuldeiser vergoed. De schuldeiser bepaalt het doel (het innen van de schulden) van de verwerking en blijft eigenaar van de vordering.

3. EOS Contentia als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens

EOS Contentia treedt ingeval van overname van schuldvorderingen op als schuldeiser, eigenaar van de schuldvordering.

In dit geval is EOS Contentia de verwerkingsverantwoordelijke die bepaalt voor welk doel en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt.

4. Persoonsgegevens

EOS Contentia verwerkt de volgende persoonsgegevens van klantencontacten in het kader van een dienstencontracten voor schuldinvordering of een overdracht van een schuldenportefeuille:

 • uw identiteits- en professionele contactgegevens (naam, aanspreektitel, bedrijfsadres, professioneel e-mailadres, professioneel telefoon-en gsm-nummer, bedrijf, functie, titel);

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

5. Gevoelige gegevens

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens van klantencontacten.

6. Verwerkingen voor professionele doeleinden

Beheer van de schuldinvordering

 • Uitvoeren van invorderingsactiviteiten
 • Contacten via briefwisseling, telefoon, email
 • Contacten via het debiteurenportaal (online)

Informatie aan de schuldeiser

 • Rapportage over de status en vooruitgang van de schuldinvordering voor iedere debiteur

Bewaring, opslag en verwerking via speciale software

 • Het management van de klantencontacten gebeurt in specifieke managementsoftware (applicatie, data base en backups)

Audit en controle

 • Wettelijke verplichting om persoonsgegevens van klantencontact te communiceren in het kader van overheidscontrole (boekhoudkundig, fiscaal,  wetgeving inzake het voorkomen, controleren en aantonen van fraude, het witwassen van geld en andere criminele activiteiten)

Verwijderen en vernietiging van persoonsgegevens na de bewaringstermijn van toepassing op de specifieke verwerking.

7. Opname van telefoongesprekken

Telefoongesprekken tussen klantencontacten en onze agenten worden opgenomen en gebruikt, om de kwaliteit ervan te controleren en om medewerkers op te leiden.

De gesprekken worden opgeslagen gedurende de periode die voorzien is in de wet van 13/06/2005 betreffende elektronische communicatie.

8. Doorgifte van persoonsgegevens

EOS Contentia kan persoonsgegevens van klantencontacten doorgeven aan:

Voor audits en controles

 • De bevoegde overheid

Gerechtelijke instanties

 • Fraudebestrijding
 • Wettelijke verplichting

9. Plaats van verwerking

Alle persoonsgegevens van klantencontacten worden enkel in de Europese Unie opgeslagen, bewerkt en bewaard (meer bepaald in België, Frankrijk en Duitsland). De doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie vindt plaats op basis van standaardbepalingen (EU Standard Model Clauses) inzake gegevensbescherming wanneer het land waarnaar de gegevens worden doorgegeven geen passende bescherming biedt in de zin van de AVG. Er worden geen doorgiften naar de Verenigde Staten van America uitgevoerd op basis van de EU-US of Swiss-US Privacy Shield/Safe Harbour.

10. Bewaringstermijn

We zullen uw persoonsgegevens bewaren:

 • zolang als deze nodig zijn voor het rechtmatig doel waarvoor ze verkregen werden, bv. om goede invorderingspraktijken te garanderen.
 • Zolang dit nodig is in het kader van een wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode bij te houden om fraude te voorkomen en antiwitwaspraktijken te detecteren en te bewijzen, en voor financiële doorlichtingen (audits).

Alle persoonsgegevens van een klantencontact, worden bewaard voor de termijn dat het klantencontact aangeduid is als ons contact door de schuldeiser. Wanneer de schuldeiser ons een andere klantencontact doorgeeft, wordt het voorgaande klantencontact gewist

11. Contact

EOS-Contentia heeft een Data Protection Officer (DPO) of Gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld:
E-mail: Privacy@eos-contentia.be
Postadres: Industriëlaan 54 K, 7700 Moeskroen/Mouscron,  België

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze DPO.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

De Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens.

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

12. Uw rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op wissen van gegevens of beperking van de verwerking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de wissen van gegevens of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via onze Data Protection Officer met een bewijs van uw identiteit. Dat vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

13. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN

Persoonlijke gegevens die door EOS Contentia worden verzameld worden enkel opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze Privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht waar de gegevens zich ook bevinden.

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan EOS Contentia aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

EOS Contentia doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

EOS Contentia is ook toegewijd om het verminderen van risico's op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van EOS Contentia- faciliteiten. De inspanningen van EOS Contentia omvatten het bewustmaken van personeel van beveiligingsbeleid en het trainen van medewerkers om het beveiligingsbeleid te implementeren. EOS Contentia- werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven. Verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

EOS Contentia evalueert snel en reageert op incidenten die vermoedens van ongeautoriseerde verwerking van gegevens veroorzaken. Als EOS Contentia bepaalt dat uw gegevens onrechtmatig zijn gebruikt (ook door een medewerker van EOS Contentia ) of anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde partij, zal EOS Contentia dergelijke misbruiken of overnames onmiddellijk aan u melden.

EOS Contentia zal jaarlijks nalevingsaudits uitvoeren. Elke werknemer die door EOS Contentia wordt betrapt op het niet naleven van de GDPR, is in overtreding van deze Privacyverklaring en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Elke derde partij die dit privacy beleid overtreedt zal op basis van alle overeenkomsten met EOS Contentia verplicht zijn EOS Contentia te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

14. Browser-gebaseerde besturingselementen

Cookie-besturingselementen worden beschreven in onze Cookieverklaring.

15. Wijzigingen

We zullen deze Privacyverklaring indien nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze diensten weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de "laatst bijgewerkte" datum boven aan de verklaring herzien. Als er materiële wijzigingen in de verklaring zijn of in de manier waarop EOS Contentia uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, zullen wij u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We moedigen u aan om deze Privacyverklaring periodiek te herzien om erachter te komen hoe EOS Contentia uw informatie beschermt.