EOS Contentia privacyverklaring aanwerving

Laatst bijgewerkt:  October 2023

Inleiding

EOS Contentia Belgium NV/SA met maatschappelijke zetel te FUTUR X CENTER, Boulevard Industriel 54 K 7700, Moeskroen, BELGIË, ondernemingsnummer/BTW BE 0454.609.009, M.A.E. - 206729 (hierna "EOS Contentia" genoemd), is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.  U kunt ons telefonisch bereiken op +32 56 39 17 11. Onze gedelegeerd bestuurder is mevrouw Martine T'Jampens.

U wordt aangeraden de Cookieverklaring van EOS CONTENTIA/NV te lezen om te begrijpen hoe EOS CONTENTIA/NV via Cookies uw Persoonsgegevens verzamelt, overdraagt, bekendmaakt, verwerkt en gebruikt wanneer u de website van EOS Contentia gebruikt.

De Cookieverklaring van EOS Contentia is hier te vinden: https://be.eos-solutions.com/cookie-statement-contentia . Deze Cookieverklaring is een aanvulling op de Gegevensbeschermingsverklaring.

EOS Contentia respecteert de bescherming van Persoonsgegevens, de individuele privacy en hecht waarde aan het vertrouwen van haar klanten, debiteuren, medewerkers, leveranciers, aannemers, zakenpartners en het algemene publiek.

Daarom streeft EOS Contentia ernaar om Persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en door te geven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin het zaken doet.  In het bijzonder willen we de gegevens van onder andere onze klanten, debiteuren, personeel, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, ongeoorloofde toegang of onwettige verwerking.

Met deze Gegevensbeschermingsverklaring willen we u informeren over het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens.

Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft betrekking op informatie die we verzamelen van kandidaten voor een baan wanneer ze reageren op vacatures. Hierin wordt uitgelegd welke Persoonsgegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. De gegevensbeschermingsverklaring van EOS Contentia is hier te vinden: https://be.eos-solutions.com/privacy-policy . Deze Gegevensbeschermingsverklaring voor bedrijven is een aanvulling op deze Gegevensbeschermingsverklaring voor werving en selectie.

We vragen u deze Gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig te lezen, aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. U bent niet verplicht uw Persoonsgegevens bekend te maken, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten, debiteuren- of klantenondersteuning of andere assistentie onmogelijk wordt als u geen toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken ervan.

Wij wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor alle Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Als uw Persoonsgegevens niet meer actueel zijn, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.

1. Gegevensbescherming

Deze gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (""GDPR"), meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in werking getreden op 25/05/2018, alsook de Belgische wet op de bescherming van Persoonsgegevens (de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens van 30 juli 2018).EOS Contentia verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming in België na te leven. Raadpleeg voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.dataprotectionauthority.be/citizen

2. Informatieveiligheid

Het management van EOS Contentia erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatie van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongepaste bekendmaking, ongepaste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, debiteuren, medewerkers, prijsstelling, strategie, management of andere gerelateerde concepten.

EOS Contentia verbindt zich er daarom toe om zijn beheersysteem voor informatiebeveiliging te ontwikkelen, te implementeren, te onderhouden en voortdurend te verbeteren om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van Persoonsgegevens en informatie in het algemeen te garanderen.

Fout- of kwetsbaarheidsrapport

Ondanks de zorg die we besteden aan de beveiliging van onze systemen, kunnen er fouten of kwetsbaarheden voorkomen. Als u een fout of een kwetsbaarheid ziet, breng ons daar dan van op de hoogte zodat we deze kunnen verhelpen. U kunt een beveiligingsprobleem melden bij onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@eos-contentia.be

Cookies

Cookiebeheer wordt beschreven in onze Cookieverklaring https://be.eos-solutions.com/cookie-statement-contentia .

3. Van wie verzamelen we gegevens? 

Welke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

De Persoonsgegevens die Eos Contentia verzamelt, kunnen bestaan uit:

 • uw naam, bedrijfsnaam, contactgegevens zoals telefoon, mobiel of fax, e-mailadres en/of postadres wanneer u elektronisch, telefonisch of schriftelijk communiceert met een medewerker of vertegenwoordiger van Eos Contentia;
 • aanvullende informatie die bij de sollicitatie wordt verstrekt, zoals een cv, cv of cijferlijsten; arbeidsreferenties en aanverwante informatie;
 • notities van de interviewer of recruiter uit hun communicatie met jou;
 • loonverwachtingen;
 • uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door Eos Contentia, indien van toepassing;
 • uw toestemming voor marketingtoestemming voor het gebruik van cookies en andere technieken voor gegevensverzameling;
Daarnaast kan Eos Contentia informatie verzamelen van derden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot wervingsbureaus, verwijzingen, carrièreplatforms, professioneel georiënteerde sociale media, enz.), bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of arbeidsonderzoek en/of een arbeidsreferentie, voor zover mogelijk en toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

We verwerken geen speciale categorieën Persoonsgegevens van kandidaten.

Wij herinneren u eraan dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Als uw gegevens niet meer actueel zijn, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.

4. Hoe verzamelen we uw Persoonsgegevens?

We verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren, rechtstreeks van jou:

 • Wanneer u uw Persoonsgegevens mondeling of schriftelijk aan ons doorgeeft, bijvoorbeeld via uw cv;
 • Wanneer u onze website bezoekt;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via een webformulier;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, chat(bot), sociale media of telefoon;
Wij verzamelen dus Persoonsgegevens zowel wanneer u ze ons mondeling meedeelt, wanneer u ons documenten toestuurt en wanneer u dat digitaal doet, als wanneer wij ernaar zoeken via openbare kanalen (zoals het Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank van Ondernemingen, Nationale Bank, enz.) en professionele sociale media (zoals Linkedin).

Eos Contentia kan ook andere informatie verzamelen via uw interactie met ons en niet-Eos Contentia websites, die uw specifieke identiteit niet onthult of niet rechtstreeks betrekking heeft op een individu. Andere informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaatinformatie, gegevens verzameld via geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van applicaties, demografische informatie, geografische of geo-locatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert niet direct een specifiek persoon, maar kan worden afgeleid uit Persoonsgegevens.

5. Hoe Eos Contentia uw Persoonsgegevens gebruikt

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden. Bij het verwerken ervan worden alleen die Persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de beoogde doeleinden. De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken kunnen variëren afhankelijk van de persoon van wie en over wie wij Persoonsgegevens verwerken.

Eos Contentia gebruikt de gegevens die zij online of offline van kandidaten verzamelt voor de volgende doeleinden:

 1. om geschikt personeel en medewerkers aan te werven om onze activiteiten uit te voeren
 2. haar reservelijst van kandidaten aan te vullen en alle verzamelde Persoonsgegevens van kandidaten te beheren met behulp van IT-systemen
 3. om ons wervingsproces te ondersteunen of te evalueren
 4. online sollicitaties voor vacatures en spontane sollicitaties verwerken
 5. om de rekruterings- en aanwervingsprocessen van Eos Contentia te beheren en om te voldoen aan corporate governance en wettelijke en regelgevende vereisten. Als u wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.
 6. om mededelingen te versturen, waaronder promotionele mededelingen over vacatures, enquêtes of evenementen
Eos Contentia kan uw Persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming - wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming geeft op onze website, bijvoorbeeld wanneer u uw kandidatuur voor een vacature indient en naar Eos Contentia stuurt.
 • Naleving van een wettelijke verplichting - Eos Contentia kan wettelijk verplicht zijn om de Persoonsgegevens te verwerken voor een wettelijk bepaald doel.
 • Gerechtvaardigde belangen - Eos Contentia mag Persoonsgegevens verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming als Eos Contentia een reële en gerechtvaardigde zakelijke reden heeft, tenzij dit zwaarder weegt dan het schaden van uw rechten en belangen. Voor Aanwerving zijn de legitieme belangen van Eos Contentia het werven, evalueren en selecteren van Kandidaten voor een baan en de voortgang van hun sollicitatie.
Eos Contentia verbindt zich ertoe alle Persoonsgegevens enkel te gebruiken op een eerlijke en wettige manier, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voor zowel het verzamelen als het verwerken ervan. Persoonlijke informatie die door een kandidaat aan Eos Contentia wordt verstrekt, zal door Eos Contentia uitsluitend worden gebruikt ter ondersteuning van het wervingsproces en uitsluitend voor wervingsdoeleinden. De Persoonsgegevens van de kandidaten zullen niet verkocht worden aan derden. De Persoonsgegevens van de kandidaten zullen zo nauwkeurig mogelijk worden bijgehouden en, indien nodig, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

6. Profilering en registratie

We bevestigen dat de verwerking van Persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet onderworpen bent aan volledig geautomatiseerde beslissingen.

Wanneer u telefonisch contact opneemt met Eos Contentia, kan dit telefoongesprek worden opgenomen. We nemen deze telefoongesprekken op om educatieve, kwaliteits- en veiligheidsredenen. Enkel een beperkt aantal medewerkers van de klantendienst hebben toegang tot de opnames. Telefoonopnames worden na 30 dagen automatisch gewist.

7. Waarom we Persoonsgegevens delen

Eos Contentia kan bepaalde Persoonsgegevens van Kandidaten doorgeven aan een leverancier, partner of consultants om diensten te verlenen waarvoor het gebruik en/of de creatie van Persoonsgegevens van Kandidaten vereist is voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In deze beperkte gevallen kunnen geselecteerde derden toegang krijgen tot de Persoonsgegevens van de Kandidaat. Al deze derden zijn gebonden aan strikte normen van beveiliging, vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Eos Contentia zal Persoonsgegevens van Kandidaten bekendmaken indien dit wordt vereist door de wet, door overheidsinstanties of in gevallen waarin zij daartoe verplicht is om haar rechten te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Persoonlijke gegevens van kandidaten zijn beschikbaar voor alle recruiters van Eos Contentia.

Eos Contentia kan Persoonsgegevens bekendmaken en overdragen aan IT-providers, onderaannemers en andere externe dienstverleners die helpen bij de werking van onze website of software die gebruikt wordt bij de verwerking van de Persoonsgegevens van de kandidaat, indien van toepassing.

Eos Contentia kan Persoonsgegevens bekendmaken en doorgeven aan een derde partij in verband met een fusie en overname of een andere soortgelijke activiteit.

8. Waar bewaren en verwerken we uw Persoonsgegevens?

De Persoonsgegevens die door Eos Contentia worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie (meer bepaald in België, Frankrijk en Duitsland) of in elk ander land waar Eos Contentia of zijn filialen, dochterondernemingen, outsourcingpartners of dienstverleners vestigingen hebben. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ongeacht waar de gegevens zich bevinden. In het kader van internationale schuldinvordering kan de verwerking worden uitgevoerd door dienstverleners van schuldinvorderingsdiensten buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer we Persoonsgegevens overdragen van de Europese Economische Ruimte naar andere landen, maken we gebruik van verschillende juridische mechanismen, waaronder contracten (Standaard Contractuele Clausules van de EU), om uw rechten en de bescherming van uw Persoonsgegevens te helpen waarborgen.

9. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Bewaren van Persoonsgegevens

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang ze nodig zijn voor het legitieme doel waarvoor ze zijn verkregen, om goede wervingspraktijken te garanderen.

Persoonsgegevens van kandidaten die beschermd zijn onder GDPR worden tot twee jaar na afronding van het wervingsproces bewaard. Na de bewaarperiode worden de Persoonsgegevens van de kandidaat verwijderd.

Voor statistische, analytische en bedrijfsinformatiedoeleinden bewaren we alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens na deze bewaarperiode.

10. Technische en organisatorische maatregelen

We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van deze Gegevensbeschermingsverklaring, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze Gegevensbeschermingsverklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ongeacht waar de Persoonsgegevens zich bevinden. Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens met een adequaat beveiligingsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang of onbedoelde bekendmaking aan derden, evenals tegen enige andere onbevoegde verwerking van deze Persoonsgegevens.

De be.eos-solutions.com website maakt gebruik van SSL (secure socket layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is over het algemeen 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, wordt in plaats daarvan de 128-bits v3-technologie gebruikt. U kunt zien dat een individuele webpagina op internet versleuteld wordt verzonden door de gesloten sleutel of het hangslotpictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

Eos Contentia verbindt zich ertoe de veiligheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Eos Contentia zet zich ook in om de risico's van menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van de faciliteiten van Eos Contentia te beperken. De inspanningen van Eos Contentia omvatten het bewustmaken van het personeel van het veiligheidsbeleid en het opleiden van het personeel om dit beleid toe te passen. Medewerkers van Eos Contentia zijn verplicht om gegevens vertrouwelijk te behandelen. De verplichtingen van de medewerkers omvatten schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomsten, regelmatige opleiding over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

Eos Contentia evalueert en reageert snel op incidenten die leiden tot een vermoeden van ongeoorloofde verwerking van Persoonsgegevens. Als Eos Contentia vaststelt dat uw Persoonsgegevens misbruikt zijn (inclusief door een medewerker van Eos Contentia) of anderszins onrechtmatig verkregen zijn door een derde partij, zal Eos Contentia dergelijk misbruik of datalek onmiddellijk aan u melden.

Eos Contentia zal jaarlijks nalevingscontroles uitvoeren. Elke medewerker die door Eos Contentia wordt betrapt op het niet naleven van het gegevensbeschermingsbeleid is in overtreding van de Gegevensbeschermingsverklaring en zal worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Elke derde partij die deze verklaring inzake gegevensbescherming schendt, is op grond van alle overeenkomsten met Eos Contentia verplicht Eos Contentia schadeloos te stellen en te vrijwaren voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens met een adequaat beveiligingsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden, evenals tegen enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

Eos Contentia kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het onjuiste of onrechtmatige gebruik van Persoonsgegevens door een derde.

11. Uw rechten als betrokkene: u hebt toegang tot en controle over uw Persoonsgegevens!

In overeenstemming met en onderworpen aan de voorwaarden van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat u de volgende rechten hebt:

 • Recht op toegang en inzage: u hebt het recht om de gegevens die wij over u bewaren gratis in te zien en om te controleren waarvoor ze worden gebruikt.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht op rectificatie (correctie) van uw onjuiste Persoonsgegevens en op aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering of beperking: u hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te verwijderen of te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de verwijdering of beperking van Persoonsgegevens weigeren die voor ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om de Persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen. Houd er echter rekening mee dat u geen bezwaar kunt maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op intrekking van toestemming: Als de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op voorafgaande toestemming, hebt u het recht om deze toestemming in te trekken. Deze Persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als we daarvoor een andere rechtsgrond hebben.
 • Automatische beslissingen en profilering: U kunt bezwaar maken tegen profilering en volledig geautomatiseerde beslissingen.
U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door contact op te nemen met Eos Contentia via privacy@eos-contentia.be.

12. Functionaris voor gegevensbescherming: Contact opnemen

Als je een privacy vraag hebt of een vraag aan de functionaris voor gegevensbescherming van Eos Contentia, kun je contact met ons opnemen via de volgende e-mail: privacy@eos-contentia.be. We zullen binnen 30 dagen reageren op vragen of problemen:

We stellen alles in het werk om zorgvuldig en legitiem om te gaan met uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende regelgeving. Als u desondanks van mening bent dat uw rechten zijn geschonden en als u binnen ons bedrijf geen antwoord vindt op uw zorgen, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

https://www.dataprotectionauthority.be/citizen

U kunt zich ook tot een rechtbank wenden als u van mening bent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

13. Neem contact met ons op

U kunt te allen tijde contact opnemen met Eos Contentia als u vragen heeft of hulp nodig heeft (zie het paneel "Juridische informatie" op de website van Eos Contentia). Om onze diensten te verbeteren, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of gecontroleerd door een ander lid van het team.

We zullen er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

14. Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

We zullen deze Gegevensbeschermingsverklaring bijwerken wanneer dat nodig is om feedback van klanten en wijzigingen in onze services weer te geven. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze gegevensbeschermingsverklaring, zullen we de datum "laatst bijgewerkt" bovenaan de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen. Als er belangrijke wijzigingen zijn in de Gegevensbeschermingsverklaring of in de manier waarop Eos Contentia uw Persoonsgegevens zal gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door op een prominente plaats een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om deze Verklaring Gegevensbescherming regelmatig te raadplegen om te weten hoe Eos Contentia uw informatie beschermt.