EOS Contentia privacyverklaring aanwerving

Laatst bijgewerkt:  April 2021

1. EOS CONTENTIA BELGIUM SA

met maatschappelijke zetel te Industriëlaan 54 K, 7700 Mouscron/Moeskroen, Belgique, ondernemingsnummer BE 0454.609.009, RPR Moeskroen ("EOS CONTENTIA BELGIUM SA") respecteert uw privacy en houdt zich aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679 ("GDPR").
Deze privacyverklaring is van toepassing op het gedeelte "aanwerving" van de website https://be.eos-solutions.com/nl/career.html van EOS CONTENTIA BELGIUM SA, waar u actuele vacatures en carrièremogelijkheden bij EOS CONTENTIA BELGIUM SA kunt vinden en waar u, als kandidaat, de informatie kunt vinden om uw sollicitatie per e-mail te sturen naar r.henneton@eos-contentia.be met het oog op een eventuele tewerkstelling bij EOS CONTENTIA BELGIUM SA ("aanwerving").

Deze Privacyverklaring beschrijft de privacypraktijken van EOS CONTENTIA BELGIUM SA specifiek voor aanwerving bij de verzameling, verwerking, het gebruik, de opslag, overdracht en openbaarmaking van persoonlijke en persoonlijk identificeerbare persoonsgegevens die zowel online als offline van of over u zijn verkregen ("persoonsgegevens").

Wanneer u persoonsgegevens aan EOS CONTENTIA BELGIUM SA verstrekt door uw sollicitatie via de website naar de wervingsmail te sturen, erkent u dat u deze Privacyverklaring hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt door deze verklaring gebonden te zijn.

Als u het niet eens bent met de Privacyverklaring van EOS CONTENTIA BELGIUM SA, verzoeken wij u geen persoonsgegevens aan EOS CONTENTIA BELGIUM SA door te geven.

De algemene privacyverklaring van EOS CONTENTIA BELGIUM SA en de definities die in deze privacyverklaring voor aanwerving worden gebruikt, zijn hier te vinden: https://be.eos-solutions.com/nl/privacy-statement-contentia.html

2. VERKLARING

EOS CONTENTIA BELGIUM SA verzamelt, gebruikt en verwerkt uw persoonsgegevens zoals wettelijk is toegestaan onder de Gegevensbeschermingswetgeving.

"Gegevensbeschermingswetten" betekent: alle gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de Europese Unie en die van toepassing zijn op de Verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Privacyverklaring, met inbegrip van lokale, staats-, nationale en/of buitenlandse wetten, verdragen en/of regelgeving ("EU-gegevensbeschermingswetten"), zoals, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR"), en implementaties van EU-gegevensbeschermingswetten in nationale wetgeving.

"Verwerking" of “Verwerken”: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van

EOS CONTENTIA BELGIUM NV verzamelt persoonsgegevens over kandidaten via webformulieren ingeval een kandidaat de EOS CONTENTIA BELGIUM NV Carrièresectie van onze website bezoekt of via persoonlijk contact zoals telefoongesprekken of elektronische berichten. EOS CONTENTIA BELGIUM NV verzamelt alleen persoonsgegevens die adequaat, relevant en niet disproportioneel zijn voor het Wervingsproces, met uitsluiting van gevoelige persoonsgegevens van kandidaten.

3. Rechtsgrondslag

EOS CONTENTIA BELGIUM SA kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van de volgende rechtsgrondslagen:

 • Toestemming - wanneer u uw uitdrukkelijke toestemming geeft op onze website, bijvoorbeeld wanneer u uw kandidatuur voor een vacature indient en doorstuurt naar EOS CONTENTIA BELGIUM SA.
 • Naleving van een wettelijke verplichting - EOS CONTENTIA BELGIUM SA kan wettelijk verplicht zijn om de persoonsgegevens te verwerken voor een wettelijk omschreven doel.
 • Rechtmatige belangen - EOS CONTENTIA BELGIUM NV kan persoonsgegevens verwerken zonder uw uitdrukkelijke toestemming indien EOS CONTENTIA BELGIUM NV een oprechte en rechtmatige zakelijke reden heeft, tenzij dit wordt gecompenseerd door schade aan uw rechten en belangen. Voor aanwerving zijn de legitieme belangen van EOS CONTENTIA BELGIUM NV het werven, evalueren en selecteren van kandidaten voor tewerkstelling en het vorderen van hun sollicitatie.
EOS CONTENTIA BELGIUM NV verbindt zich ertoe alle persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken op een eerlijke en wettige manier, in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming voor zowel het verzamelen als het verwerken ervan. persoonsgegevens die door een kandidaat aan EOS CONTENTIA BELGIUM NV worden verstrekt, zullen door EOS CONTENTIA BELGIUM NV alleen worden gebruikt ter ondersteuning van het wervingsproces en uitsluitend voor wervingsdoeleinden. De persoonsgegevens van de kandidaten zullen niet aan derden worden verkocht. De persoonsgegevens van de kandidaat zullen zo nauwkeurig mogelijk worden bewaard en, indien nodig, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

4. Persoonsgegevens die EOS CONTENTIA BELGIUM SA verzamelt

De persoonsgegevens die EOS CONTENTIA BELGIUM SA verzamelt, kunnen het volgende omvatten:

 • uw naam, firmanaam, contactgegevens zoals telefoon, gsm of fax, e-mail en/of postadres wanneer u elektronisch, telefonisch of schriftelijk communiceert met een werknemer of vertegenwoordiger van EOS CONTENTIA BELGIUM SA;
 • aanvullende informatie die bij de sollicitatie wordt verstrekt, zoals een CV, een cv of cijferlijsten; referenties en daarmee verband houdende informatie;
 • interviewer of recruiter notities van hun communicatie met jou;
 • salaris verwachtingen
 • uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door EOS CONTENTIA BELGIUM SA, indien van toepassing;
 • uw toestemming voor marketing met betrekking tot het gebruik van cookies en andere technieken voor gegevensverzameling
Daarnaast kan EOS CONTENTIA BELGIUM NV informatie verzamelen van derden (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot rekruteringsbureaus, referrals, carrièreplatforms, professioneel georiënteerde sociale media, enz. ), bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of tewerkstellingscheck en/of een tewerkstellingsreferentie, voor zover mogelijk en toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

5. Waarom EOS CONTENTIA BELGIUM SA persoonsgegevens verzamelt

EOS CONTENTIA BELGIUM SA gebruikt de gegevens die zij online of offline verzamelt voor de volgende doeleinden:

 1. om geschikt personeel en medewerkers aan te werven voor de exploitatie van onze activiteiten
 2. haar reservelijst van kandidaten aan te vullen en alle verzamelde persoonsgegevens van kandidaten te beheren met behulp van IT-systemen
 3. om ons aanwervingsproces te ondersteunen of te evalueren
 4. online sollicitaties voor vacatures en spontane sollicitaties te verwerken
 5. om de rekruterings- en aanwervingsprocessen van EOS CONTENTIA BELGIUM NV te beheren, en om te voldoen aan corporate governance en wettelijke en reglementaire vereisten. Indien u wordt aangeworven, kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.
 6. om mededelingen te verzenden, met inbegrip van promotionele mededelingen betreffende vacatures, enquêtes of evenementen

6. EOS CONTENTIA BELGIUM SA's verwerkers van persoonsgegevens van kandidaten

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de externe verwerkers die EOS CONTENTIA BELGIUM NV gebruikt voor de werving van personeel, met links naar het respectieve privacybeleid en de instellingen voor opt-out/voorkeuren: OP DIT MOMENT WORDT GEEN WERVINGSSOFTWARE GEBRUIKT

7. Verzameling, gebruik en verwerking van persoonsgegevens van kandidaten

EOS CONTENTIA BELGIUM SA kan bepaalde persoonsgegevens van kandidaten bekendmaken aan een leverancier, partner of consultant om diensten te verlenen waarvoor het gebruik en/of de creatie van persoonsgegevens van kandidaten vereist is voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden beschreven en in overeenstemming met de toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming. In deze beperkte gevallen kunnen geselecteerde derde partijen toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de kandidaat. Al deze derde ontvangers zullen gehouden zijn aan strikte normen van beveiliging, vertrouwelijkheid en geheimhouding.
EOS CONTENTIA BELGIUM SA zal persoonsgegevens van kandidaten bekendmaken indien dit wordt vereist door de wet, door overheidsinstanties of in gevallen waarin zij verplicht is dit te doen om haar rechten te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
De persoonsgegevens van de kandidaten zullen beschikbaar zijn voor alle rekruteerders van EOS CONTENTIA BELGIUM SA.
Kandidaat-persoonsgegevens die beschermd zijn op grond van de GDPR worden tot twee jaar na afronding van het wervingsproces bewaard.
Na de bewaringstermijn worden de persoonsgegevens van de kandidaat gewist.

Voor zover niet in strijd met wettelijke vereisten of een rechtmatig belang van EOS CONTENTIA BELGIUM NV, zal EOS CONTENTIA BELGIUM NV uw persoonsgegevens en uw profiel in software die wordt gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten, indien van toepassing, verwijderen zodra u EOS CONTENTIA BELGIUM NV ervan op de hoogte stelt dat u niet langer wenst dat EOS CONTENTIA BELGIUM NV uw persoonsgegevens verwerkt. Gelieve contact op te nemen met privacy@eos-contentia.be met het gepaste verzoek. 

EOS CONTENTIA BELGIUM SA kan persoonsgegevens bekendmaken en overdragen aan IT-providers, onderaannemers en andere externe dienstverleners die helpen bij de werking van onze website of software die wordt gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten, indien van toepassing.

EOS CONTENTIA BELGIUM SA mag persoonsgegevens bekendmaken en aan een derde overdragen in verband met een fusie en overname of een andere soortgelijke activiteit.

8. Opslag, doorgifte en openbaarmaking van persoonsgegevens

EOS CONTENTIA BELGIUM SA host onze website en alle software die wordt gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten uitsluitend op haar servers of die van derden ((sub)verwerkers) in de EU. Uw offline of online verzamelde persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in een EU-land waar EOS CONTENTIA BELGIUM SA actief is. Door gebruik te maken van onze website of software die wordt gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten en/of door persoonsgegevens aan EOS CONTENTIA BELGIUM NV te verstrekken, stemt u in met de overdracht van persoonsgegevens naar dochterondernemingen van EOS CONTENTIA BELGIUM NV in landen buiten het land waar u woont, maar altijd in de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER), of andere locaties die mogelijk andere regels voor gegevensbescherming hebben dan die van uw land.

9. Toegang tot, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U kunt EOS CONTENTIA BELGIUM NV op privacy@eos-contentia.be verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te wijzigen, te verwijderen of te beperken. EOS CONTENTIA BELGIUM SA zal alle redelijke inspanningen leveren om onverwijld aan uw verzoek te voldoen. EOS CONTENTIA BELGIUM NV kan de toegang tot uw persoonsgegevens echter beperken wanneer een dergelijke toegang in de gegeven omstandigheden onredelijk bezwarend of duur is, of zoals anderszins is toegestaan door internationale normen. Om uw privacy en de integriteit van uw persoonsgegevens te beschermen, kan EOS CONTENTIA BELGIUM SA redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren alvorens op uw verzoek in te gaan, en om elk verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens te valideren wanneer het anoniem wordt ingediend of onder een valse naam wordt gedaan.

10. Technische en organisatorische maatregelen

Teneinde de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van persoonsgegevens te beveiligen en de opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen illegale toegang, oneigenlijk gebruik, wijziging, onwettige of toevallige vernietiging en onopzettelijk verlies, maakt EOS CONTENTIA BELGIUM SA gebruik van diverse technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen en dit volgens de nieuwste technologieën.
EOS CONTENTIA BELGIUM SA verbindt zich ertoe te allen tijde adequate beveiliging te implementeren om de handmatige en elektronische verwerking van persoonsgegevens te beschermen en misbruik ervan te voorkomen, in overeenstemming met de toepasselijke lokale wettelijke vereisten en contractueel, zodat derden en gelieerde ondernemingen die persoonsgegevens verwerken opnieuw beveiligingsmaatregelen in acht nemen in overeenstemming met de toepasselijke lokale wettelijke vereisten.

11. Rechten van de betrokkene krachtens de GDPR

Kandidaten hebben verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. kandidaten hebben (afhankelijk van de omstandigheden) het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens (art. 15 GDPR), om rectificatie (art. 16 GDPR) of wissing (art. 17 GDPR), om beperking van de verwerking (art. 18 GDPR), een recht om bezwaar te maken (art. 21 GDPR) en een recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR). Indien de verwerking is gebaseerd op een toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken.
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
Meer informatie vindt u in het privacybeleid van EOS CONTENTIA BELGIUM SA op de website https://be.eos-solutions.com/fr/privacy-statement-contentia.html onder "Rechten van de betrokkene".

12. EOS CONTENTIA BELGIUM SA Functionaris voor gegevensbescherming

In overeenstemming met de GDPR-voorschriften heeft EOS CONTENTIA BELGIUM SA een functionaris voor gegevensbescherming ("DPO") aangesteld.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door EOS CONTENTIA BELGIUM SA of een verzoek wilt indienen om de rechten van de betrokkene uit te oefenen, neem dan contact op met EOS CONTENTIA BELGIUM SA door een e-mail te sturen naar privacy@eos-contentia.be

Wij zullen binnen 30 dagen reageren op vragen of opmerkingen.

13. Klachten bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit: de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.dataprotectionauthority.be/

14. Herzieningen van deze privacyverklaring

EOS CONTENTIA BELGIUM NV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in de praktijken van EOS CONTENTIA BELGIUM NV op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens weer te geven of om te voldoen aan wet- en regelgeving. EOS CONTENTIA BELGIUM NV raadt u aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen en telkens wanneer u ervoor kiest persoonsgegevens aan EOS CONTENTIA BELGIUM NV te verstrekken.

Kandidaten zullen op de hoogte worden gebracht van materiële herzieningen van deze Privacyverklaring voor aanwerving via elektronische weg, of via andere middelen die EOS CONTENTIA BELGIUM SA voldoende acht om uw aandacht te trekken, zoals een opvallende vermelding op onze website of in software die wordt gebruikt bij de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten.