Privacyverklaring Debiteuren/Debiteurenportaal My EOS Contentia. - EOS in België

Privacyverklaring Debiteuren - Debiteurenportaal My EOS Contentia

Laatst bijgewerkt: 10/2023

Inleiding

EOS Contentia Belgium NV/SA met maatschappelijke zetel te FUTUR X CENTER, Boulevard Industriel 54 K 7700, Moeskroen, BELGIË, ondernemingsnummer/BTW BE 0454.609.009, M.A.E. - 206729 (hierna "EOS Contentia" genoemd), is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.  U kunt ons telefonisch bereiken op: +32 56 39 17 11. Onze gedelegeerd bestuurder is mevrouw Martine T'Jampens.

U wordt aangeraden de Cookieverklaring van EOS CONTENTIA BELGIUM NV te lezen om te begrijpen hoe EOS CONTENTIA BELGIUM NV via Cookies uw Persoonsgegevens verzamelt, overdraagt, bekendmaakt, verwerkt en gebruikt wanneer u de website van EOS Contentia gebruikt.

De Cookieverklaring van EOS Contentia is hier te vinden https://be.eos-solutions.com/cookie-statement-contentia . Deze cookieverklaring is een aanvulling op de Gegevensbeschermingsverklaring.

EOS Contentia respecteert de bescherming van Persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer en hecht waarde aan het vertrouwen van haar klanten, debiteuren, medewerkers, leveranciers, aannemers, zakenpartners en het algemene publiek.

Daarom streeft EOS Contentia ernaar om Persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en door te geven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin het zaken doet.  In het bijzonder willen we de gegevens van onder andere onze klanten, debiteuren, personeel, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen verlies, lekken, fouten, ongeoorloofde toegang of onwettige verwerking.

Wij willen u informeren over het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens door middel van deze Gegevensbeschermingsverklaring.

Deze Gegevensbeschermingsverklaring heeft betrekking op informatie die we van debiteuren verzamelen voor het uitvoeren van onze incassodiensten. Hierin wordt uitgelegd welke Persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij deze gebruiken. De gegevensbeschermingsverklaring van EOS Contentia kan hier worden gevonden: https://be.eos-solutions.com/privacy-policy . Deze gegevensbeschermingsverklaring is een aanvulling op deze gegevensbeschermingsverklaring voor debiteuren.

Wij vragen u deze Gegevensbeschermingsverklaring zorgvuldig door te lezen, aangezien deze essentiële informatie bevat over hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt en voor welk doel. U bent niet verplicht uw Persoonsgegevens bekend te maken, maar u begrijpt dat het leveren van bepaalde diensten, debiteuren- of klantenondersteuning of andere assistentie onmogelijk wordt als u geen toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken ervan.

Wij wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor alle Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Als uw Persoonsgegevens niet meer actueel zijn, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte.

1. Gegevensbescherming

Deze Gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (""GDPR"), meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in werking getreden op 25/05/2018, evenals de Belgische wet op de bescherming van Persoonsgegevens (de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens van 30 juli 2018).EOS Contentia verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU en de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming in België na te leven. Raadpleeg voor meer informatie over de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming: https://www.dataprotectionauthority.be/citizen

2. Informatieveiligheid

Het management van EOS Contentia erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatie van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongepaste bekendmaking, ongepaste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, debiteuren, medewerkers, prijsstelling, strategie, management of andere gerelateerde concepten.

EOS Contentia verbindt zich er daarom toe zijn beheersysteem voor informatiebeveiliging te ontwikkelen, te implementeren, te onderhouden en voortdurend te verbeteren om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van Persoonsgegevens en informatie in het algemeen te garanderen.

Fout- of kwetsbaarheidsrapport

Ondanks de zorg die we besteden aan de beveiliging van onze systemen, kunnen er fouten of kwetsbaarheden voorkomen. Als u een fout of een kwetsbaarheid ziet, breng ons daar dan van op de hoogte zodat we deze kunnen verhelpen. U kunt een beveiligingsprobleem melden bij onze functionaris voor gegevensbescherming: privacy@eos-contentia.be

Cookies

Cookiebeheer wordt beschreven in onze Cookieverklaring :  https://be.eos-solutions.com/cookie-statement-contentia.

Definities:

 • Klant/Partner: de bedrijven die EOS Contentia een dienstverleningscontract voor incasso toevertrouwen of een debiteurenportefeuille aan EOS Contentia verkopen.
 • Debiteur: de debiteur van de schuld, hetzij aan de cliënt/partner in het geval van een incassodienstencontract of aan EOS Contentia in het geval van een schuldoverdracht of een consumentenkredietoverdracht.
 • Begunstigde van een commerciële garantie: een persoon die recht heeft op een commerciële garantie in het kader van commerciële koop-/verkoopovereenkomsten van goederen.

3. Van wie verzamelen we gegevens?

Een incassobedrijf kan schulden innen volgens 2 scenario's:

1° als dienstverlener voor schuldeisers

Onze klanten of partners, de schuldeisers, vertrouwen de inning van hun openstaande vorderingen op debiteuren (debiteuren) aan ons bedrijf toe. Ons bedrijf biedt debiteuren de mogelijkheid om hun schulden te betalen door middel van een minnelijke schikking, zonder gerechtelijke procedure. Als de debiteur dit niet doet, kan alsnog een gerechtelijke procedure worden gestart om de schuld te innen.

2° als lastgever of cessionaris in het kader van een overeenkomst, met name voor het beheer en de inning van schuldvorderingen (met inbegrip van consumentenkredieten) wanneer EOS Contentia een portefeuille van schuldvorderingen van een schuldeiser heeft overgenomen.

De verwerking van Persoonsgegevens van debiteuren wordt uitgevoerd op basis van:

  • In geval van minnelijke invordering: de activiteit van schuldinvordering zoals toegestaan en geregeld door de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van consumentenschulden;
  • Indien de inning niet minnelijk gebeurt (bijvoorbeeld op basis van een vonnis, een gerechtelijk bevel of een notariële akte): Het rechtmatige belang van EOS Contentia om de schuldvordering te innen die aan haar is toevertrouwd door de schuldeiser of aan haar is verkocht door de schuldeiser. De schuldeiser heeft een rechtmatig belang om de schuld te innen bij de schuldenaar. Het respecteert de belangen van beide partijen.
  • Rapportage en analyse:
   • Nakoming van contractuele verplichting tegenover crediteur
   • het gerechtvaardigde belang van EOS Contentia bij het optimaliseren van invorderingsprocedures en het evalueren van de uitstaande schuld(en) in de context van een schuldoverdracht.
  • Audit en controle:
   • Door de klant: nakoming van een contractuele verplichting jegens de crediteur;
   • Door overheidsinstanties: wettelijke verplichting
  • Voor alle andere verwerkingen: het gerechtvaardigd belang van EOS Contentia, dat bestaat uit
   • invorderingsprocedures te verbeteren,
   • de beveiliging van kantoren en systemen verhogen,
   • invordering van schulden sneller, efficiënter en goedkoper organiseren
   • bewaking en verwerking van de optimale werking en beveiliging van alle software en IT-systemen.

3° als opdrachtgever of rechtverkrijgende in het kader van een door EOS Contentia overgenomen handelskoopovereenkomst waarbij de koper recht heeft op een nog lopende commerciële garantie op de aangekochte goederen.

De verwerking van Persoonsgegevens van begunstigden wordt uitgevoerd op basis van:

  • Uitvoering van een contractuele verplichting: gebaseerd op het koop-/verkoopcontract dat door EOS Contentia is verworven en de commerciële garantiebepalingen in een dergelijk contract;
  • Voor alle andere verwerkingen: het gerechtvaardigd belang van EOS Contentia, dat bestaat uit
   • procedures voor garantiebeheer verbeteren,
   • de beveiliging van kantoren en systemen verhogen,
   • garantiebeheer sneller, efficiënter en goedkoper organiseren
   • bewaking en verwerking van de optimale werking en beveiliging van alle software en IT-systemen.

4. Welke Persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

EOS Contentia verwerkt de volgende Persoonsgegevens van debiteuren die door de schuldeiser worden verstrekt en overgedragen in het kader van een dienstverleningscontract voor incasso of een overdracht van een debiteurenportefeuille:

 • Uw identiteit en contactgegevens (naam, titel, adres, e-mailadres, telefoon en mobiel nummer);
 • Geboortedatum, leeftijd
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer en bankgegevens
 • Informatie over uitstaande schulden, contracten, gedane en niet gedane betalingen, correspondentie met de debiteur
 • Aanvullende informatie die rechtstreeks door de debiteur aan onze diensten wordt verstrekt, voor zover relevant voor de invorderingsprocedure (voor evaluatie en weloverwogen behandeling van uw dossier: redenen voor wanbetaling op basis van door u verstrekte informatie, zoals individuele of gezinsomstandigheden, werkgerelateerde omstandigheden...).
 • Financiële informatie voor risicoanalyse: betalingsgeschiedenis, informatie over je schulden, inkomen, solvabiliteit, bezoekrapporten
Voor debiteuren van consumentenkredieten die nog niet volledig zijn terugbetaald, kunnen we ook verwerken:

 • Identificatie- en contactgegevens (volledige naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres...)
 • Nationaal nummer (voor de invordering van consumentenkredieten en hypothecaire kredieten): registraties bij de Centrale voor kredieten aan particulieren (CCR).
 • Financiële gegevens met betrekking tot kredietdossier
 • Schuld en uitstaande schuld
 • Transactiegegevens, betalingsgeschiedenis, betalingsgedrag
 • Bankrekeningnummer en bankgegevens
 • Informatie over de burgerlijke staat (getrouwd, gescheiden), de gezinssituatie
 • Kredietovereenkomst
 • AML-informatie, PEP-status, AML-score
 • Informatie over de schuldenaar die onder curatele staat

Voor debiteuren van onbetaalde aankopen in het kader van een aan EOS Contentia overgedragen koop-/verkoopovereenkomst en voor begunstigden van een commerciële garantie in het kader van een koop-/verkoopovereenkomst van goederen kunnen we ook verwerken:

 • Koopcontract
 • Facturen en uitstaande facturen
 • Schuld en uitstaande schuld
 • Transactiegegevens, betalingsgeschiedenis, betalingsgedrag
 • Bankrekeningnummer en bankgegevens
 • Garantie-informatie en status van garantie die moet worden verstrekt
Wij herinneren u eraan dat u verantwoordelijk bent voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Als uw gegevens niet meer actueel zijn, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte. Als u dit niet doet (bijvoorbeeld als u uw contactgegevens niet bijwerkt (zoals een nieuw adres, e-mailadres of telefoonnummer)), zullen wij deze gegevens opvragen bij derden of overheidsdiensten die bevoegd zijn om deze gegevens te verstrekken.

Zo kan EOS Contentia nieuwe gegevens van schuldenaars verwerken via de contacten die het met hen heeft (correspondentie, telefoon, sms, chat, persoonlijke gesprekken, enz.) U bent niet verplicht om extra Persoonsgegevens te verstrekken, maar u begrijpt dat het oplossen van uw schulddossier moeilijker of zelfs onmogelijk wordt als u geen toestemming geeft voor het verzamelen en verwerken ervan.

In principe geven wij er de voorkeur aan geen speciale categorieën Persoonsgegevens te verwerken (gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap en de verwerking van gegevens met betrekking tot uw gezondheid blijken). U bent vrij om te beslissen of u ons persoonlijke informatie wilt verstrekken met betrekking tot uw gezondheid, handicap en/of privéleven wanneer dit uw vermogen om uw schulden te betalen beïnvloedt. Op basis van deze informatie kunnen wij, indien nodig, de incasso afstemmen op uw situatie en hier rekening mee houden voor een afbetalingsplan. In dit geval worden deze gegevens alleen gebruikt voor de duur van de beoordeling van uw persoonlijke situatie of totdat u ons geen toestemming meer geeft om deze gegevens te verwerken of zolang dit nodig is voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische dossiers.

5. Hoe verzamelen wij uw Persoonsgegevens?

We verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren rechtstreeks van jou:

 • Wanneer u uw Persoonsgegevens mondeling of schriftelijk aan ons doorgeeft;
 • Wanneer u onze website bezoekt;
 • Wanneer je onze chatbot/voicebot gebruikt;
 • Wanneer u een debiteurenaccount aanmaakt en deze service gebruikt, direct of indirect;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via een webformulier;
 • Wanneer u contact met ons opneemt via e-mail, chat(bot), sociale media of telefoon;
 • Wanneer u contact hebt met externe dienstverleners zoals callcenters of deurwaarders die door ons zijn aangesteld;
Wij verzamelen dus Persoonsgegevens zowel wanneer u ze ons mondeling meedeelt, wanneer u ons documenten toestuurt en wanneer u dat digitaal doet, als wanneer wij ernaar zoeken via openbare kanalen (zoals het Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank van Ondernemingen, Nationale Bank, enz.) en professionele sociale media (zoals Linkedin).

EOS Contentia kan ook andere informatie verzamelen via uw interactie met ons en niet-EOS Contentia websites, die uw specifieke identiteit niet onthullen of niet rechtstreeks betrekking hebben op een individu. Andere informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, browser- en apparaatinformatie, gegevens verzameld via geautomatiseerde elektronische interacties, gebruiksgegevens van applicaties, demografische informatie, geografische of geo-locatie-informatie, statistische en geaggregeerde informatie.

Statistische of geaggregeerde informatie identificeert niet direct een specifiek persoon, maar kan worden afgeleid van Persoonsgegevens.

6. Hoe EOS Contentia uw Persoonsgegevens gebruikt

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden. Bij het verwerken ervan worden alleen Persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de beoogde doeleinden. De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, kunnen variëren afhankelijk van de persoon van wie en over wie wij Persoonsgegevens verwerken.

  • Beheer van schuldvorderingen
   • Verwerking van debiteurengegevens en openstaande vorderingen
   • Uitvoering van invorderingsactiviteiten
   • Contacten via correspondentie, telefoon, sms, chat
   • Contacten via het portaal van de debiteur (online Mijn Eos Contentia)
  • Invorderingsactiviteiten
   • Brieven opmaken, afdrukken en verzenden naar debiteuren.
   • Het organiseren en uitvoeren van huisbezoeken aan debiteuren om uitleg te geven en onderhandelingen te voeren om de terugvordering te versnellen en te vergemakkelijken.
  • Garantiebeheer
   • Uw garantieaanvraag ontvangen en analyseren in het kader van een koop-/verkoopovereenkomst voor goederen.
   • U doorverwijzen naar de fabrikant van de goederen om uitvoering van de garantie te verkrijgen.
   • Volg je garantieaanvraag op en geef feedback.
   • Geef informatie over de rechten onder de garantie.
  • Opening rechtszaak
   • Een advocaat inschakelen voor terugvordering als dit moet gebeuren via een gerechtelijk bevel. In dit geval heeft een advocaat toegang tot het volledige debiteurendossier.
  • Grensoverschrijdende/internationale dossiers
   • Verwerken van debiteurengegevens en openstaande vorderingen.
   • Uitvoering van invorderingsactiviteiten.
   • Een buitenlands incassobedrijf inschakelen voor incasso. In dit geval heeft dit incassobedrijf toegang tot het volledige debiteurendossier.
  • Informatie voor de crediteur
   • Rapporteren over de status en voortgang van schuldinvordering voor elke debiteur.
  • Bewaren, opslaan en verwerken via speciale software
   • Het beheer van debiteurendossiers gebeurt in specifieke beheersoftware (applicatie, database en back-ups).
  • Bedrijfsanalyse
   • Het gebruik van de debiteurendatabase voor analyse, rapportage, statistieken en prognoses waarvan de output anoniem is.
   • Het gebruik van de debiteurendatabase voor interne rapportage en beheer, evenals voor rapportage aan crediteuren, op basis van een contractuele rapportageverplichting.
  • Audit en controle
   • Wettelijke verplichting om Persoonsgegevens van debiteuren door te geven voor openbare controledoeleinden (boekhouding, belastingen, wetgeving inzake het voorkomen, controleren en opsporen van fraude, witwassen van geld en andere criminele activiteiten).
  • Verwijdering en vernietiging van Persoonsgegevens na de bewaarperiode die van toepassing is op de specifieke verwerking.
  • Verzending naar de Centrale voor kredieten aan particulieren
   • Voor bank- of kredietvorderingen worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van onze wettelijke verplichting tot kennisgeving aan de Centrale voor kredieten aan particulieren op basis van het Koninklijk Besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor kredieten aan particulieren.
  • Onze schuldinvorderingsprocedures verbeteren
   • zoekactiviteiten in de debiteurendatabase.
   • evaluaties met betrekking tot betalingsgedrag.
   • opnemen en analyseren van opgenomen telefoongesprekken van onze medewerkers met debiteuren voor coaching- en trainingsdoeleinden.
  • Ontwikkeling van onze incassoactiviteiten
   • De-identificatie van gegevens van debiteuren om activiteiten te ontwikkelen.
  • Beveiliging van onze incassoactiviteiten
   • Gebruik van Persoonsgegevens van debiteuren om ze te beveiligen en om geschikte tests van ons IT-systeem te ontwikkelen en aan te passen.
  • IT-beheer
   • opslag, back-up, verwijderen van gegevens, ...

7. Profilering en registratie

Wij bevestigen dat de verwerking van Persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet onderworpen bent aan volledig geautomatiseerde beslissingen.

Wanneer u telefonisch contact opneemt met EOS Contentia, kan dit telefoongesprek worden opgenomen. We nemen deze telefoongesprekken op om educatieve, kwaliteits- en veiligheidsredenen. Enkel een beperkt aantal medewerkers van de klantendienst hebben toegang tot de opnames. Telefoonopnames worden na 30 dagen automatisch gewist.

8. Waarom we Persoonsgegevens delen.

EOS Contentia kan Persoonsgegevens van debiteuren doorgeven aan:

 • Voor het incasseren zelf
  • de schuldeiser
  • inzamelpersoneel
  • rechtbanken
  • gerechtsdeurwaarders
  • advocaten
  • sociaal assistent/openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCWM/CPAS) (in geval van collectieve schuldenregeling)
  • andere dienstverleners die betrokken zijn bij het schuldinvorderingsproces
  • aan externe dienstverleners die ondersteunende diensten aanbieden op het gebied van schuldinvordering, kredietinvordering of garantiebeheer, zoals dienstverleners of gerechtsdeurwaarders
 • IT-systemen
  • IT-serviceproviders voor hosting en back-ups
  • IT-serviceproviders voor ontwikkeling, onderhoud en updates van IT-systemen
 • buitenlandse incassobedrijven of incassodiensten
 • EOS Contentia groepsmaatschappijen (binnen de Europese Economische Ruimte)
 • Voor audits en controles
  • de schuldeiser
  • de bevoegde autoriteit
 • Gerechtelijke autoriteiten
  • voor gerechtelijke inning van schuldvorderingen
  • fraudebestrijding
  • aangifte van strafbare feiten
  • wettelijke verplichting
 • Centraal Bureau voor Kredieten aan Particulieren
  • wettelijke meldingsplicht aan de Centrale voor kredieten aan particulieren op basis van het KB van 23 maart 2017

9. Waar bewaren en verwerken wij uw Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die door EOS Contentia worden verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie (meer bepaald in België, Frankrijk en Duitsland) of in elk ander land waar EOS Contentia of zijn filialen, dochterondernemingen, outsourcingpartners of dienstverleners vestigingen hebben. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming worden verwerkt volgens de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ongeacht waar de gegevens zich bevinden. Wanneer we Persoonsgegevens overdragen van de Europese Economische Ruimte naar andere landen, maken we gebruik van verschillende juridische mechanismen, waaronder contracten (Standaard Contractuele Clausules van de EU), om uw rechten en bescherming met betrekking tot uw Persoonsgegevens te helpen waarborgen.

10. Hoe lang bewaren we uw Persoonsgegevens?

Bewaren van Persoonsgegevens

Wij bewaren uw Persoonsgegevens:

 • zolang ze nodig zijn voor het legitieme doel waarvoor ze zijn verkregen,

bijvoorbeeld om goede invorderingspraktijken te garanderen of om ons te verdedigen tegen juridische claims.

 • zolang dit noodzakelijk is in het kader van een wettelijke verplichting om uw Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren om fraude te voorkomen en antiwitwaspraktijken op te sporen en te bewijzen, en voor financiële controles.

Alle Persoonsgegevens van de schuldenaar worden maximaal tien jaar bewaard vanaf het einde van het jaar waarin een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:

 • de kwijtschelding van de schuld; of
 • einde van het invorderingsdossier (door betaling van de schuld of einde van het invorderingsmandaat). Deze termijn komt overeen met de verjaringstermijn volgens het algemene recht (artikel 2262bis van het Burgerlijk Wetboek) en de antiwitwaswetgeving.

Voor statistische, analytische en bedrijfsinformatiedoeleinden bewaren we alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens na deze bewaarperiode.

11. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens die wij verzamelen onder deze Gegevensbeschermingsverklaring, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze Gegevensbeschermingsverklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, ongeacht waar de Persoonsgegevens zich bevinden. Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens met een adequaat beveiligingsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang of onbedoelde bekendmaking aan derden, evenals tegen enige andere onbevoegde verwerking van deze Persoonsgegevens.

De be.eos-solutions.com website maakt gebruik van SSL (secure socket layer) in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is over het algemeen 256-bits codering. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, wordt in plaats daarvan de 128-bits v3-technologie gebruikt. U kunt zien dat een individuele webpagina op internet versleuteld wordt verzonden door de gesloten sleutel of het hangslotpictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

EOS Contentia verbindt zich ertoe de veiligheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken verschillende beveiligingstechnologieën en -procedures om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

EOS Contentia zet zich ook in om de risico's van menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van de faciliteiten van EOS Contentia te beperken. De inspanningen van EOS Contentia omvatten het sensibiliseren van het personeel voor het veiligheidsbeleid en het opleiden van het personeel om dit beleid toe te passen. De medewerkers van EOS Contentia zijn verplicht om gegevens vertrouwelijk te houden. De verplichtingen van de medewerkers omvatten schriftelijke vertrouwelijkheidsovereenkomsten, regelmatige opleiding over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid inzake de bescherming van vertrouwelijke informatie.

EOS Contentia evalueert en reageert snel op incidenten die een vermoeden van ongeoorloofde verwerking van Persoonsgegevens veroorzaken. Als EOS Contentia vaststelt dat uw Persoonsgegevens zijn misbruikt (inclusief door een medewerker van EOS Contentia) of anderszins onrechtmatig zijn verkregen door een derde partij, zal EOS Contentia een dergelijk misbruik of datalek onmiddellijk aan u melden.

EOS Contentia zal jaarlijks nalevingscontroles uitvoeren. Elke medewerker die door EOS Contentia betrapt wordt op het niet naleven van het gegevensbeschermingsbeleid is in overtreding van de Gegevensbeschermingsverklaring en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met de beëindiging van het dienstverband. Elke derde partij die deze verklaring inzake gegevensbescherming schendt, zal door alle overeenkomsten met EOS Contentia verplicht worden om EOS Contentia schadeloos te stellen en te vrijwaren voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens met een adequaat beveiligingsniveau te verwerken en te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang of onbedoelde kennisgeving aan derden, evenals tegen enige andere onbevoegde verwerking van deze gegevens.

EOS Contentia kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het onjuiste of onrechtmatige gebruik van Persoonsgegevens door een derde.

12. Je rechten als betrokkene: je hebt toegang tot en controle over je Persoonsgegevens!

In overeenstemming met en onderworpen aan de voorwaarden van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, informeren wij u dat u de volgende rechten hebt:

 • Recht op toegang en inzage: u hebt het recht om de gegevens die wij over u bewaren gratis in te zien en om te controleren waarvoor ze worden gebruikt.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om rectificatie (correctie) van uw onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen, evenals het recht om onvolledige Persoonsgegevens aan te vullen.
 • Recht op verwijdering of beperking: u hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw Persoonsgegevens te verwijderen of te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen het wissen of beperken van Persoonsgegevens weigeren indien dit voor ons noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Je hebt het recht om de Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.
 • Recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Houd er echter rekening mee dat je geen bezwaar kunt maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de uitvoering van het contract of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • Recht op intrekking van toestemming: Als de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heb je het recht om deze toestemming in te trekken. Deze Persoonsgegevens worden dan alleen verwerkt als we een andere wettelijke basis hebben om dit te doen.
 • Automatische beslissingen en profilering: U kunt bezwaar maken tegen profilering en volledig geautomatiseerde beslissingen.
U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met EOS Contentia via privacy@eos-contentia.be.

13. Functionaris voor gegevensbescherming: Contact opnemen

Als je een privacy probleem  of een vraag hebt voor de functionaris voor gegevensbescherming van EOS Contentia, kun je contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacy@eos-contentia.be. We zullen binnen 30 dagen reageren op vragen of problemen:

Wij stellen alles in het werk om zorgvuldig en rechtmatig met uw Persoonsgegevens om te gaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Als u desondanks van mening bent dat uw rechten zijn geschonden en als u binnen ons bedrijf geen antwoord vindt op uw zorgen, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

e-mail: contact@apd-gba.be

https://www.dataprotectionauthority.be/citizen

U kunt zich ook tot een rechtbank wenden als u van mening bent dat u schade zou lijden door de verwerking van uw Persoonsgegevens.

14. Neem contact met ons op

U kunt te allen tijde contact opnemen met EOS Contentia als u vragen hebt of hulp nodig hebt (zie het paneel "Juridische informatie" op de website van EOS Contentia). Om onze diensten te verbeteren, kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of gecontroleerd door een ander lid van het team.

We zullen er alles aan doen om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

15. Wijzigingen in deze gegevensbeschermingsverklaring

We zullen deze Gegevensbeschermingsverklaring bijwerken wanneer dat nodig is om feedback van klanten en wijzigingen in onze services weer te geven. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze gegevensbeschermingsverklaring, zullen we de datum "laatst bijgewerkt" bovenaan de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen. Als er belangrijke wijzigingen zijn in de Gegevensbeschermingsverklaring of in de manier waarop EOS Contentia uw Persoonsgegevens zal gebruiken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door op een prominente plaats een kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen voordat deze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan om deze verklaring inzake gegevensbescherming regelmatig te raadplegen om te weten hoe EOS Contentia uw informatie beschermt.