Algemene Voorwaarden Gebruik - EOS in België

Algemene Voorwaarden Gebruik van de Website

1. Inleiding.

EOS CONTENTIA BELGIUM is een bedrijfsnaam en merk dat eigendom is van EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV (hierna "EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV", "wij", "onze" en/of "onze" genoemd).

EOS Contentia Belgium NV/SA met maatschappelijke zetel te FUTUR X CENTER, Boulevard Industriel 54 K 7700, Moeskroen,BELGIË, ondernemingsnummer/BTW BE 0454.609.009, M.A.E. - 206729 (hierna "EOS Contentia" genoemd), is de eigenaar en verantwoordelijke partij van deze Website, https://be.eos-solutions.com/companies/contentia.html ("Site") en de portalen op de Site, zoals het debiteuren- en partnerportaal. Je kan ons telefonisch bereiken op: +32 56 39 17 11. Onze gedelegeerd bestuurder is Mr Sebastian Pollmer.

Bankrekening:
IBAN BE77 2750 0238 5942
BIC GEBABEBB

Deze Algemene Voorwaarden van de Website (deze "Voorwaarden" of deze "Algemene Voorwaarden van de Website") op deze webpagina zijn van toepassing op uw gebruik van deze Site, met inbegrip van alle pagina's op deze Site (hierna gezamenlijk aangeduid als deze "Site"). Deze Voorwaarden zijn volledig van toepassing op uw gebruik van deze Site en door deze Site te gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk alle voorwaarden en bepalingen die hierin zijn opgenomen. Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op het gebruik van de EOS CONTENTIA BELGIUM NV site(s) en diensten die worden aangeboden op de EOS CONTENTIA BELGIUM NV sites, indien van toepassing, in aanvulling op de specifieke voorwaarden die op de sites (hierna 'de site(s)' genoemd) worden gepubliceerd door de gebruiker (hierna 'de gebruiker', 'u' en 'uw' genoemd), indien van toepassing. U mag deze Site of de Sites niet gebruiken als u bezwaar hebt tegen deze Site Algemene Voorwaarden.

Deze site en de sites zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen (gedefinieerd als personen die niet minstens 18 jaar oud zijn) en u mag deze site en de sites niet gebruiken als u minderjarig bent.

2. Fraude

Telefoontjes, brieven, e-mails en sms'jes van oplichters/ fraudeurs kunnen legitiem en overtuigend lijken, dus het is belangrijk dat je waakzaam blijft en oppast voor alles wat verdacht is.

Als u communicatie ontvangt die van EOS-Contentia of een van onze groepsmaatschappijen, leden van onze raad van bestuur of managementteam, of medewerkers afkomstig lijkt te zijn en waarover u onzeker of achterdochtig bent, reageer dan niet en verstrek in het bijzonder geen persoonlijke gegevens.

Je kunt verdachte communicatie doorsturen naar privacy@eos-contentia.be en wij zullen het onderzoeken.

Hoe bescherm je jezelf?

Fraude probeert je meestal te verleiden tot het betalen van geld op basis van het feit dat je een uitstaande schuld hebt. Deze activiteit is een veel voorkomende en erkende fraude.

Blijf alert wanneer iemand die je niet kent contact met je opneemt - ongeacht wie hij beweert te zijn. Vaak beweren fraudeurs dat ze van EOS Contentia zijn of dat ze een derde partij zijn die is aangesteld om EOS Contentia te vertegenwoordigen, en dan misleiden ze je om geld over te maken naar een valse rekening.

Als iemand u belt om uw persoonlijke gegevens te vragen en u denkt dat het niet van EOS Contentia is, beëindig dan het gesprek. Bel vervolgens EOS Contentia terug op een telefoonnummer dat u kunt vinden op onze Site: https://be.eos-solutions.com/companies/contentia Kijk ook uit voor social engineering via e-mails, zoals phishing. Phishing is een veelvoorkomende zwendel met e-mails en valse websites die mensen proberen te verleiden om gevoelige informatie vrij te geven.

3. Disclaimer sociale mediakanalen

Media geplaatst op onze sociale mediakanalen en/of onze Site is bedoeld voor een algemeen overzicht en discussie van de behandelde onderwerpen, en creëert geen contractuele relatie. Het is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als vervanging voor het inwinnen van advies in een specifieke situatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor acties die worden ondernomen of niet worden ondernomen op basis van deze publicatie. Alle video's, podcasts of andere media die door ons worden gepubliceerd, blijven ons copyright en alle rechten zijn voorbehouden.

4. Intellectuel eigendomsrechten

EOS CONTENTIA BELGIUM NV, of de desbetreffende eigenaar, behoudt alle rechten (met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, octrooien, logo's, foto's, afbeeldingen, tekst, grafieken, computercode en alle andere intellectuele eigendomsrechten en eigendomsrechten daarop) met betrekking tot alle informatie die op deze site wordt verstrekt, al deze rechten zijn voorbehouden. Toestemming wordt gegeven voor het downloaden en tijdelijk opslaan van een of meer van deze pagina's met als enig doel deze te bekijken op een stand-alone personal computer of monitor. Het permanent kopiëren of opslaan van een van deze pagina's (of een deel ervan) of het opnieuw distribueren ervan op welke manier dan ook is niet toegestaan. Voor het overige mag u de informatie die EOS CONTENTIA BELGIUM NV ter beschikking stelt, in geen enkele vorm kopiëren, downloaden, publiceren, verspreiden of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EOS CONTENTIA BELGIUM NV of de gepaste toestemming van de eigenaar. Er wordt u enkel een beperkt gebruiksrecht toegekend, onderworpen aan de beperkingen voorzien in deze Voorwaarden, met het oog op het bekijken van het materiaal op deze Site.

5. Beperkingen.

Het volgende is uitdrukkelijk en nadrukkelijk verboden:

  • het publiceren van materiaal van de Site in welke media dan ook;
  • het verkopen, in sublicentie geven en/of anderszins commercialiseren van enig Sitemateriaal;
  • het publiekelijk uitvoeren en/of tonen van materiaal van de Site;
  • deze Site te gebruiken op een manier die schadelijk is of kan zijn voor deze Site;
  • deze Site te gebruiken op een manier die de toegang van gebruikers tot deze Site beïnvloedt;
  • het gebruik van deze Site in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op een manier die schade veroorzaakt of kan veroorzaken aan de Site, of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
Bepaalde delen van deze site zijn voor u niet toegankelijk. EOS CONTENTIA BELGIUM NV kan te allen tijde naar eigen goeddunken de toegang tot bepaalde delen van deze site verder beperken. Uw gebruikers-ID en wachtwoord voor deze website zijn vertrouwelijk en u moet deze informatie vertrouwelijk houden.

6. Geen garanties.

Deze site wordt geleverd "zoals hij is", met alle fouten, en EOS CONTENTIA BELGIUM NV geeft geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze site of de materialen op deze site. Hoewel EOS CONTENTIA BELGIUM NV tracht nauwkeurige, volledige en bijgewerkte informatie te verschaffen, die werd verkregen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, geeft EOS CONTENTIA BELGIUM NV geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, over de juistheid, volledigheid of bijwerking van de verstrekte informatie. EOS CONTENTIA BELGIUM NV verschaft de documentatie of informatie op haar website op louter indicatieve en informatieve basis om haar klanten en zakenpartners te helpen. Noch EOS CONTENTIA BELGIUM NV, noch een van haar kaderleden of directeurs aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie die in deze documentatie wordt verstrekt. De informatie op deze site mag niet worden gebruikt ter vervanging van enige vorm van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Het gebruik van dergelijke informatie is volledig op eigen risico en EOS CONTENTIA BELGIUM NV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke informatie.

U dient ons geen vertrouwelijke informatie te sturen als reactie op deze webpagina. Dergelijke reacties creëren geen contractuele relatie en alles wat u aan ons bekendmaakt is niet vertrouwelijk, tenzij we een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten. Het materiaal op deze website weerspiegelt mogelijk niet de meest recente ontwikkelingen. De inhoud en interpretatie van bepaalde zaken die hierin aan de orde komen, kunnen worden herzien. Wij wijzen alle aansprakelijkheid af met betrekking tot acties die worden ondernomen of niet worden ondernomen op basis van enige of alle inhoud van deze site voor zover dit wettelijk is toegestaan. Handel niet of laat niet handelen op basis van deze informatie zonder professioneel advies in te winnen.

7. Beperking van de aansprakelijkheid.

In geen geval zal EOS CONTENTIA BELGIUM NV, noch een van haar directeurs, bestuurders en werknemers, aansprakelijk zijn jegens u voor alles wat voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze site, ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad of anderszins, en EOS CONTENTIA BELGIUM NV, met inbegrip van haar directeurs, bestuurders en werknemers zullen niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte, gevolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze site. Noch EOS CONTENTIA BELGIUM NV, noch haar directeurs, functionarissen, agenten of onderaannemers zullen aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, straf- of exemplarische schade, met inbegrip van gederfde winst (zelfs indien EOS CONTENTIA BELGIUM NV op de hoogte werd gebracht van de mogelijkheid hiervan) die op enige wijze voortvloeit uit, met inbegrip van maar niet beperkt tot, (i) de verstrekte informatie, (ii) vorderingen van derden in verband met het gebruik van de verstrekte informatie. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van bestuurders en werknemers van EOS CONTENTIA BELGIUM NV.

8. Schadeloosstelling.

Hierbij vrijwaart u EOS CONTENTIA BELGIUM NV volledig van en tegen alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, rechtszaken, schade en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw schending van de bepalingen van deze Voorwaarden.

9. Scheidbaarheid.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onafdwingbaar of ongeldig wordt bevonden onder enig toepasselijk recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid deze Voorwaarden niet onafdwingbaar of ongeldig maken en zullen deze bepalingen worden verwijderd zonder de overige bepalingen in deze Voorwaarden te beïnvloeden.

10. Wijziging van de voorwaarden.

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV  mag deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken herzien en door gebruik te maken van deze Website wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig bekijkt om er zeker van te zijn dat u alle voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het gebruik van deze Website begrijpt.

11. Overdracht.

EOS CONTENTIA BELGIUM NV mag haar rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen en uitbesteden zonder dat enige kennisgeving of toestemming vereist is. Het is u echter niet toegestaan om uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

12. Volledige overeenkomst.

Deze Voorwaarden, met inbegrip van alle wettelijke kennisgevingen en disclaimers op deze Site, vormen de volledige overeenkomst tussen EOS CONTENTIA BELGIUM NV en u met betrekking tot uw gebruik van deze Site, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten en afspraken met betrekking tot hetzelfde.

13. Privacy en bescherming van gegevens.

EOS CONTENTIA BELGIUM NV hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker in sommige gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd (bijvoorbeeld in het contactformulier). Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer van EOS CONTENTIA BELGIUM NV of om de gebruiker op de hoogte te houden van de activiteiten van de onderneming. Via een eenvoudige en kosteloze aanvraag kan de gebruiker zich verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing.

In overeenstemming met de toepasselijke wet op de bescherming van persoonsgegevens in België met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft de gebruiker het wettelijke recht om de persoonsgegevens die door het bedrijf worden bijgehouden te controleren en, indien nodig, te corrigeren. De gebruiker kan ook een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag indienen, vergezeld van een identiteitsbewijs (een kopie van zijn identiteitskaart), om van het bedrijf gratis een schriftelijke bevestiging te krijgen van de persoonsgegevens die in zijn bezit zijn. Indien nodig kan de gebruiker ook vragen om eventuele onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te corrigeren.

De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die via de gebruiker van de Site worden verkregen en aan wie de gebruiker alle verzoeken en vragen moet richten, is EOS CONTENTIA BELGIUM NV.

EOS CONTENTIA BELGIUM SA/NV verwijst naar het gedeelte Gegevensbeschermingsverklaring van deze Site voor meer informatie over de privacy en bescherming van gegevens.

14. Cookieverklaring

Deze Site maakt gebruik van 'cookies'. Een cookie is een hoeveelheid gegevens die een Site, via de server waarop de Site wordt gehost, naar de browser van de gebruiker stuurt, met de bedoeling dat deze gegevens vervolgens op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Het is mogelijk dat een cookie soms wordt verzonden/geplaatst door een andere persoon of instantie dan de persoon of instantie die verantwoordelijk is voor de Site (dit zijn de zogenaamde third party cookies). Door deze Site te gebruiken, accepteert de gebruiker automatisch de cookies die de Site bevat. Indien gewenst kan de gebruiker de browserinstellingen wijzigen, zodat de cookies niet langer worden geaccepteerd. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen in zijn browser te wijzigen. EOS CONTENTIA BELGIUM NV wenst de gebruiker erop te wijzen dat het in dit geval mogelijk is dat hij niet ten volle gebruik kan maken van alle mogelijkheden die deze Site biedt.

EOS CONTENTIA BELGIUM NV verwijst naar de sectie Cookieverklaring van deze site voor meer informatie over cookies.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, en u onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken in Doornik/Tournai, België, voor de beslechting van geschillen.