Laatst bijgewerkt: 01/03/2021

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens die verwerkt worden door:

EOS Contentia Belgium SA/NV, met maatschappelijke zetel te:

FUTUR X CENTER
Industrielaan 54 K
7700 Mouscron
BELGIË
Telefoon: +32 56 39 17 11

Managing Director: Martine T’Jampens

Ondernemingsnummer/BTW
BE 0454.609.009
VAT – BE 454.609.009
 

2. De functionaris voor de gegevensbescherming

EOS-Contentia heeft een Data Protection Officer (DPO) of Gegevensbeschermingsfunctionaris aangesteld:

E-mail: Privacy@eos-contentia.be
Postadres: Industriëlaan 54 K, 7700 Moeskroen/Mouscron,  België

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met onze DPO.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van Persoonsgegevens.

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens.

3. Toepassingsgebied

EOS Contentia Belgium SA/NV hecht veel waarde aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens en de informatie betreffende u als persoon (gezamenlijk "Persoonsgegevens") alsook aan uw rechten bij de verwerking van uw Persoonsgegevens.

In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, debiteurs, personeelsleden onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren, via onze website (online) of vanuit onze kantoren (offline).

In deze Privacyverklaring beschrijven wij en informeren wij u over welke Persoonsgegevens wij over u verwerken, op welke wijze wij deze verwerken, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, aan wie wij deze gegevens eventueel verstrekken, hoe lang wij deze gegevens bewaren, hoe we deze gegevens beveiligen en welke rechten u heeft.

Deze Privacyverklaring werd opgemaakt in uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”) meer bepaald Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, in werking getreden vanaf 25/05/2018.

Wij vragen dat u deze Privacyverklaring aandachtig leest voordat u Persoonsgegevens verstrekt, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor.

4. Privacyverklaring van de andere vennootschappen van de EOS-groep

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens verwerkt door de andere vennootschappen van de EOS-groep. Dit is ook het geval als deze andere bedrijven van de EOS-groep samen met hun contacten op onze website vernoemd worden en/of hun diensten worden getoond op onze website. 

De andere bedrijven van de EOS-groep zullen voorzien in een afzonderlijke privacyverklaring voor specifieke verwerking van gegevens op een case-by-case basis.

5. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot EOS Consentia Belgium SA/NV, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee:

 • uw identiteits- en contactgegevens (naam, aanspreektitel, adres, e-mailadres, telefoon-en gsm-nummer).
 • Voor bepaalde specifieke diensten of in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen, kan het zijn dat u ons bijkomende gegevens bezorgt zoals hieronder bepaald.
Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.

6. Verwerkingen

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Bij de verwerking ervan worden enkel die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de beoogde doeleinden.

EOS Contentia Belgium SA/NV gebruikt de gegevens die het verzamelt voor drie basisdoelen, hieronder in meer detail beschreven: (1) om ons bedrijf te runnen en te voorzien (inclusief verbeteren en personaliseren) van de diensten die we aanbieden, (2) verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en (3) om communicatie te verzenden, inclusief directe marketing en promotionele communicatie.

 (1) Zakelijke operaties. We gebruiken gegevens om de producten en services die we aanbieden te leveren en te verbeteren en om essentiële bedrijfsactiviteiten uit te voeren, zoals inplannen van afspraken.

(2) Communicatie We gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren en communicatie te personaliseren. 

(3) Werving. Wij gebruiken de gegevens die we verzamelen om met u te communiceren, om de wervings- en wervingsprocessen van EOS Contentia Belgium SA/NV te beheren en om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten. Als u wordt aangenomen, kan de informatie worden gebruikt in verband met tewerkstelling en bedrijfsbeheer.

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken, kunnen verschillen naargelang de persoon van en over wie wij gegevens verwerken.

Definities:

 • Klant/partner: de bedrijven die ofwel een dienstencontract voor schuldinvordering aan EOS Contentia toevertrouwen ofwel een schuldenportefeuille aan EOS Contentia verkopen
 • Debiteur:de schuldenaar van de schuld, ofwel tegenover de klant/partner ingeval van dienstencontract voor schuldinvordering ofwel tegenover EOS Contentia ingeval van schuldoverdracht

6.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van prospecten/potentiële klanten alsook onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

De rechtsgrond voor het prospecteren is ons gerechtvaardigd belang tot het uitbouwen van ons marktaandeel, het vergroten van ons klantenbestand en het bekend maken van ons dienstenaanbod (zoals voor direct marketing).

EOS Contentia Belgium SA/NV verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet met het oog op advies over overeenkomsten voor schuldinvordering of schuldbeheer, overeenkomsten voor de overname van schuldvorderingen, het aanbieden of voorstellen van dergelijke overeenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van deze overeenkomsten, het beheer van invorderingsdossier.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u ons deze verbaal doorgeeft, documenten doorstuurt als wanneer u dat digitaal doet, alsook wanneer wij die via openbare kanalen (zoals Belgisch Staatsblad, Kruispuntbank voor Ondernemingen, Nationale Bank,…) en professionele social media (zoals Linkedin) opzoeken.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website. Onze klanten kunnen gebruik maken van het digitaal klantenplatform My Eos Contentia. De Privacyverklaring voor dit portaal vindt u op deze website: Klantenportaal My Eos Contentia

6.2 Leveranciersgegevens

Gegevens van leveranciers (leveranciers betekent tevens dienstverleners, partners, vrije beroepen, makelaars, agenten, consultants, (onder)aannemers, verkopers van goederen of diensten...)

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens  van onze leveranciers evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s)/leveranciers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen.

6.3 Personeelsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens van onze werknemers in het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor werknemers.

6. 4 Gegevens van kandidaten in rekrutering

Voor onze rekruteringsactiviteiten kan EOS Contentia Belgium SA/NV u vragen om bepaalde gegevens, waaronder informatie over opleiding en werk, contactgegevens en voorkeuren, beroepskwalificaties en banen waarvoor u een aanvraag wilt indienen. U kunt er ook voor kiezen om EOS Contentia Belgium SA/NV aanvullende informatie te verstrekken, zoals uw CV of diploma, arbeidsreferenties en gerelateerde informatie, en compensatieverzoeken. Bovendien kan EOS Contentia Belgium SA/NV informatie van derden verzamelen, bijvoorbeeld in verband met een achtergrond- of werkgelegenheidscontrole en / of een arbeidsreferentie. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in een Policy Gegevensbescherming voor Kandidaten in het kader van Rekrutering van toepassing binnen onze onderneming.

6.5 Gegevens van debiteuren

Gegevens van debiteuren worden verwerkt conform de Privacyverklaring Debiteuren.  [Link to MyEOS Contentia?].

6.6 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz. De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze activiteiten, direct marketing en public relations. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

Wij verwerken voor al de bovengenoemde personen, al naar het geval Persoonsgegevens die

Daarnaast verwerken wij ook Persoonsgegevens om  bepaalde wettelijke verplichtingen na te komen. Zo verplicht de Wet van 18/09/2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten ons om de klanten te identificeren.

Wij verwerken Persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een voor ons gerechtvaardigd belang.

Ten slotte kunnen wij ook Persoonsgegevens verwerken wanneer u daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend.

7. Duur/Bewaringstermijn

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking, de verplichte wettelijke bewaartermijnen en/of in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

In het bijzonder verwerken wij zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek werden genomen, zolang dit nodig is voor om onze wettelijke verplichtingen na te komen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om misbruik te voorkomen.

Klantengegevens, debiteurengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na het einde van het jaar volgend op de beëindiging van de overeenkomst uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil of gerechtelijk dossier waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn. 

Gegevens voor rekrutering worden opgeslagen voor maximaal 24 maanden. Kandidaten kunnen op elk gewenst moment verzoeken om verwijdering van hun gegevens, als ze hun kandidatuur niet willen handhaven door onze verantwoordelijke voor recrutering op de hoogte te stellen of contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van EOS Contentia Belgium SA/NA.

8. Technische en organisatorische maatregelen

Persoonlijke gegevens die door EOS Contentia worden verzameld worden enkel opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie. We ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens die we verzamelen onder deze Privacyverklaring worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van deze verklaring en de vereisten van toepasselijk recht waar de gegevens zich ook bevinden.

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

De website be.eos-solutions.com maakt gebruik van SSL (secure socket layer) in combinatie met het hoogste niveau van encryptie ondersteund door uw browser. Dit is in het algemeen 256-bits versleuteling. Als uw browser geen ondersteuning biedt voor 256-bits encryptie, komt 128-bits v3 technologie in de plaats daarvan. U zal zien dat een individuele webpagina op het internet versleuteld wordt verzonden door het gesloten sleutel- of hangslot-pictogram in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden doorlopend verbeterd conform de technologische ontwikkelingen.

In geen geval kan EOS Contentia aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

EOS Contentia doet er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij gebruiken een verscheidenheid aan beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

EOS Contentia is ook toegewijd om het verminderen van risico's op menselijke fouten, diefstal, fraude en misbruik van EOS Contentia- faciliteiten. De inspanningen van EOS Contentia omvatten het bewustmaken van personeel van beveiligingsbeleid en het trainen van medewerkers om het beveiligingsbeleid te implementeren. EOS Contentia- werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven. Verplichtingen van werknemers omvatten schriftelijke geheimhoudingsovereenkomsten, regelmatige training over informatiebescherming en naleving van het bedrijfsbeleid met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

EOS Contentia evalueert snel en reageert op incidenten die vermoedens van ongeautoriseerde verwerking van gegevens veroorzaken. Als EOS Contentia bepaalt dat uw gegevens onrechtmatig zijn gebruikt (ook door een medewerker van EOS Contentia ) of anderszins ten onrechte zijn verkregen door een derde partij, zal EOS Contentia dergelijke misbruiken of overnames onmiddellijk aan u melden.

EOS Contentia zal jaarlijks nalevingsaudits uitvoeren. Elke werknemer die door EOS Contentia wordt betrapt op het niet naleven van de GDPR, is in overtreding van deze Privacyverklaring en zal onderworpen worden aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Elke derde partij die dit privacy beleid overtreedt zal op basis van alle overeenkomsten met EOS Contentia verplicht zijn EOS Contentia te vrijwaren en schadeloos te stellen voor claims met betrekking tot dergelijke schendingen.

9. Plaats van verwerking

Alle persoonsgegevens worden enkel in de Europese Unie opgeslagen, bewerkt en bewaard (meer bepaald in België, Frankrijk en Duitsland).

In het kader van internationale invorderingen kan er verwerking gebeuren door dienstverleners inzake schuldinvordering buiten de Europese Economische Ruimte.

10. Doorgifte van persoonsgegevens

Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden alsook aan bepaalde dienstverlenes. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelden alsook dienstverleners, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde derde partijen gelokaliseerd zijn buiten de EER. Wij streven er echter naar uw gegevens in het beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.  Indien dit toch zou dienen te gebeuren omwille van verwerkingsdoeleinden en indien deze landen volgens de Europese Commissie geen toereikend niveau van bescherming van Persoonsgegevens garanderen, dan zullen wij passende beschermende maatregelen nemen.

De doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie vindt plaats op basis van standaardbepalingen (EU Standard Model Clauses) inzake gegevensbescherming wanneer het land waarnaar de gegevens worden doorgegeven geen passende bescherming biedt in de zin van de AVG. Er worden geen doorgiften naar de Verenigde Staten van America uitgevoerd op basis van de EU-US of Swiss-US Privacy Shield/Safe Harbour.

We geven uw persoonlijke gegevens enkel door hebben aan andere bedrijven van de EOS-groep of andere derde partijen (ontvangers) als:

 • u uw uitdrukkelijke toestemming hebt verstrekt voor een of meer specifieke doeleinden uit hoofde van Art. 6(1) Lid 1(a) van de AVG,
 • openbaarmaking overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1(f) van de AVG noodzakelijk is voor de indiening, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen en er geen reden is om aan te nemen dat u er een primair beschermingswaardig belang bij hebt dat uw gegevens niet worden bekendgemaakt,
 • voor het geval dat er een wettelijke verplichting voor openbaarmaking bestaat overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (c) van de AVG en
 • het wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de nakoming van contractuele verplichtingen overeenkomstig Art. 6(1) Lid 1 (b) van de AVG.
Uw Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze soms ter uitvoering van onze overeenkomst (of maatregelen die aan het sluiten van de overeenkomst voorafgaan) of ter uitvoering van bepaalde wettelijke verplichtingen, moeten worden meegedeeld aan derden.

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen ook worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, externe partner die ons bijstaat bij de ondersteuning en de verdere ontwikkeling van onze informatica-tools, hosting partner, boekhouder, revisor, evenals door de overheid of controle-instanties. Deze en andere overheidsinstanties hebben het recht bij ons gegevens op te vragen waarop wij wettelijk verplicht moeten antwoorden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons bedrijf.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel  erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

11. Uw rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht op toegang en inzage: u heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die wij over u hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
 • Recht op wissen van gegevens of beperking van de verwerking: u heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij kunnen de wissen van gegevens of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u heeft het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht van bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering: wij bevestigen dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.
U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via onze Data Protection Officer met een bewijs van uw identiteit. Dat vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons bedrijf voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons bedrijf, kan u dit melden via onze Data Protection Officer .

Voor zover wij uw gegevens verwerken louter op basis van uw toestemming, dan kan u deze toestemming te allen tijde intrekken door u te richten tot onze Data Protection Officer, waarna de verwerking door ons zal worden gestaakt. Alle verwerkingen die voordien werden uitgevoerd op basis van uw gegeven toestemming blijven rechtmatig.

12. Wijzigingen

We zullen deze Privacyverklaring indien nodig bijwerken om feedback van klanten en wijzigingen in onze dienstverlening weer te geven. Wanneer we wijzigingen in deze verklaring publiceren, zullen we de "laatst bijgewerkte" datum boven aan de verklaring herzien. Als er materiële wijzigingen in de verklaring zijn of in de manier waarop EOS Contentia Belgium SA/NV uw persoonlijke gegevens zal gebruiken, zullen wij u op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen prominent te plaatsen voordat ze van kracht worden of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We moedigen u aan om deze Privacyverklaring periodiek te herzien om erachter te komen hoe EOS Contentia Belgium SA/NV uw informatie beschermt.